Aril Edvardsens endetidssyn og Matteus kap. 24, vers 12.

Av Cato Iversen

Dette begynte som et lite studie for meg selv for flere år siden, etter å ha lest Aril Edvardsens påstand i boka jeg siterer fra i denne artikkelen. Jeg undersøkte da de bibeloversettelsene og oppslagsbøker jeg hadde tilgang til. Nylig tok jeg dette fram igjen og arbeidet litt videre med det, og fikk tanken om å legge det ut på internett. Nå vil nok kanskje noen mene at dette ikke er noen stor sak å engasjere seg i, men jeg synes faktisk det er litt viktig at slike ting blir omtalt. Det er så lett å angripe oversettelsen eller dra skriftsteder ut av sin sammenheng for å få sitt syn til å passe inn. Aril Edvardsen gjør så langt jeg kan se begge deler i denne boka. Men her skal jeg konsentrere meg om bibeloversettelse.

“Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste”, Matt. 24, 12.

Aril Edvardsen (heretter A.E.) går i sin bok “Verdensinnhøstningen på vei mot oss” til frontalangrep på oversettelsen av dette skriftstedet i norsk bibeloversettelse, fordi dette er et av skriftstedene som bygger under for det han kaller et “negativt endetidssyn”, i motsetning til “det positive endetidssyn” som bl.a A.E. står for. Det sistnevnte synet, sier han selv, består i “at man tror at den største av alle vekkelser, selve den store innhøstningen, tilhører endetiden, når Gud har gjenopprettet sin Menighet i full kraft slik som på apostlenes tid, og gjort menigheten i stand FØR BORTRYKKELSEN, da Lammets bryllup skal feires i himmelen, som kommer som den endelige kulminasjon på den store Høsten”, (side 30).

Jeg skal ta med noen sitater til fra boken i denne sammenhengen:

“Når det gjelder dette bibelvers kan en del kristne unnskyldes når de bruker dette ordet til å bygge sitt negative endetidssyn på, fordi dette bibelvers er totalt feilaktig oversatt i den norske bibel. Ingen andre bibeloversettelser oversetter dette skriftsted som den norske oversettelsen. Det ser faktisk ut som den Satans ånd som trykker så mange venneflokker i vårt land ned i mismot og forsagthet med sitt negative endetidssyn, har inspirert den norske bibeloversettelsen av dette spesielle skriftsted.

«Ordet som er så feilaktig oversatt på norsk er det greske ordet POLUS, som betyr MANGE. Men den norske bibeloversettelsen oversetter POLUS med “DE FLESTE”, som er helt feil.”

“Nei, i alle disse skriftsteder (versene: 5,10 og 11) hvor man finner det greske ordet POLUS i grunnteksten, så oversettes dette riktig i den norske bibel med ordet “MANGE”.

«Derfor, er det et sjokk og en forfalskning å oversette det samme ordet POLUS, i vers 12 med: “Og fordi lovløsheten tar overhånd skal kjærligheten bli kald hos DE FLESTE (POLUS).”  (Mine uthevinger).

Aril Edvardsen i boka “Verdensinnhøstningen på vei mot oss” (side 34-35-36). Logos Forlag AS 1993.
Nå var det jo mye en kunne si om denne boka og dens budskap, men det jeg her vil gripe tak i er hans påstander i forbindelse med bibeloversettelsen. Er det riktig som Aril Edvardsen sier, at ingen andre bibeloversettelser oversetter dette skriftsted som den norske oversettelsen gjør? Og stemmer det at den norske oversettelsen er helt feil? Jeg kjenner selv ikke den greske grunnteksten slik at jeg kan slå fast hva som er riktig eller gal oversettelse, men vi skal se på hvordan en del andre oversettelser oversetter dette verset.

I norske oversettelser som Bibelselskapets 1930 og 1978, Norsk Bibel 1988, og Lyder Brun oversettes det med  «de fleste». Den Nye King James oversetter med: “mange”

Svensk NT, 1981 : “ kommer kärleken att kallna hos de flesta.”

Svensk NT, 1917: “skall kärleken hos de flesta kallna.”

Hedegårds NT : “skall kärleken kallna hos de flesta.”

Dansk 1933: “vil Kærligheden blive kold hos de fleste.”

New International Version.: “the love of most will grow cold.”

Amplified Version: “And the love of the great body of people will grow cold.”

Revised Standard Version : “most men’s love will grow cold.”

The New English Bible: “men’s love for one another will..”

1889 Darby Bible: “the love of the most.”

King James Version: “the love of many.”

Literal Translation Of The Bible by Jay P. Green, Sr.: “the love of the many.”

1912 Weymouth New Testament: “the love of the great majority.”

1998 Young’s Literal Translation: “the love of the many.”

Analytical-Literal Translation by Gary F. Zeolla: “ the love of the many.”

1965 Bible in Basic English: “the love of most people.”

1899 Douay-Rheims Bible: “the charity of many.”

German Luther Bible: “wird die Liebe in vielen.”

Eberfelder tysk oversettelse: “wird die Liebe der meisten erkalten;”

Modern King James version: “the love of many.”

The New American Standard Bible: “most people’s love will grow cold”

Wesley’s New Testament: «the love of the great majority will grow cold;»
Som vi ser oversetter de langt fleste av oversettelsene ovenfor det greske ordet POLYS – egentlig tôn pollôn (med bestemt artikkel) på dette sted i Matt. 24, 12 med “de fleste” eller med det samme meningsinnhold. Da er det altså ikke sant som A. E. sier at “ingen andre bibeloversettelser oversetter dette skriftsted som den norske oversettelsen.” Tvert i mot finner vi at den norske er i full overensstemmelse med andre kjente bibeloversettelser.


Vi skal også se på hva noen kommentarer og oppslagsbøker sier om om ordet POLYS og dets oversettelse i Matt. 24, 12:

The Bible Knowledge Commentary – An Exposition of the Scriptures by Dallas Seminary Faculty følger New International Version i sin kommentar og stadfester dennes oversettelse.

Jamieson, Fausset & Browns – en gammel kjent engelsk kommentar som følger King James Version, sier: «of the many», or of the most; that is of the generality of professed disciples.

Vincent’s Word Studies – Marvin R. Vincent, D.D sier følgende: Of many – The A.V. (King James Version, min komm.) in omitting the definite article, misses the force of Christ’s saying. It is not the love of many people only that shall be chilled, but of the many, the majority, the great body.

Pocket Interlinear New testament – Jay P.Green, Sr. Editor og United Bible Societies Greske NT har bestemt artikkel: «the many». Så også også Nestle-Aland greske tesamente.

Studiebibelens interlinear har det samme: «de manges».

Ved en henvendelse (mai/juni 2003) til Cand. Theol. Bjørn Helge Sandvei ved Menighetsfakultetet i Oslo, med nytestamentlig gresk som fag, svarte han blant annet slik:

“Sammenfattende kan jeg kanskje si at dersom Aril Edvardsen hevder at oversettelsen “de flestes” i Matt. 24, 12 er feil, så har han ikke dekning for det. Denne oversettelsen er etter mitt skjønn her rimelig som gjengivelse av det greske hoi polloí ( tôn pollôn i nominativ), både på grunn av artikkelen og på grunn av den semittiske innflytelsen i nytestamentlig språkbruk.”


Vil til slutt ta med litt om hvordan det greske ordet POLYS er oversatt andre steder, for å fastslå at bibeloversettelse ikke er så helt enkelt. I allefall for den som ikke er  godt kjent med det greske språk. Her må vi være forsiktige med egne meninger og enkle løsninger.

Siterer her fra Konkordans til NT 78 (Bibelselskapet) av Olav Grip:

gr. Polys: megen, stor er oversatt som:

alle:        
Mrk. 6,2: «alle som hørte ham…»

Apgj. 26,24: «All lærdommen din…»

Rom. 12,5: «alle ett legeme i Kristus,…»

1.Kor.10,17: «..ett brød er vi alle ett legeme..»

1.Kor.10,33 «.ikke mitt eget gagn, men alle de andres..” (I Norsk Bibel 1988 står det her “de manges”.)

flere:
Apgj.16,18: «Dette gjentok seg flere dager.»

Rom.15,25: « Jeg har i flere år ønsket….»

Gal. 4,27: « ..hun som…, har flere barn….»

flertall: Gal.3,16: «Det står ikke flertall, ..ætter…»

fleste, de:
Mt. 24,12: «..bli kald hos de fleste.»

Gal.1,14: «Jeg gikk lenger….enn de fleste.»

noen: Joh.2,12: «..og der ble de noen dager.»

Oversatt som mange: 152 ganger, – som mye: 38 ganger.

Oversettelsen av dette ordet i Rom. 5,15 (Norsk Bibel 88) er også interessant: “Men med nådegaven er det ikke som med fallet. For er de mange døde på grunn av den enes fall, så er meget mer Guds nåde og nådens gave i det ene mennesket Jesus Kristus, blitt overmåte rik for de mange.

Her blir det oversatt “de mange”, og vi skal se hva en kommentar til den greske teksten, «A Grammatical Analysis of the Greek NT»  ved Max Zerwick and Mary Grosvenor sier om dette: «hoi polloí»  not «many» but all (who are many), the fact of a great number being more prominent to the Semitic mind than the fact of totality, conf. Mt. 20,28.»

Oversatt til norsk blir det noe slik som «ikke «mange», men alle (som er mange), det faktum at det dreier seg om et stort antall, er i semittisk tankegang mer betydningsfullt enn at det faktisk dreier seg om det totale antall.»

Til slutt tar jeg med ett par eksempler fra henholdsvis NT og GT om bruken av ordet “mange” i oversettelsen (når det også i prinsipp kan bety alle):

Mt.20,28:      «en løsepenge i manges sted» (pollon). Sml. 1. Tim. 2, 6.

Jes.53,11flg.:

«..rettferdiggjøre de mange».

«de mange til del».

«bar manges synd».

Konklusjon må da bli at oversettelsen “de fleste” i Matt. 24, 12 har god støtte i bibeloversettelser utover den norske, og i bibelkommentarer, ordbøker og fra eksperthold jeg har sitert ovenfor. A. E. påstand om at oversettelsen er helt feil stemmer heller ikke med det vi har sett ovenfor. Det er lite tillitsvekkende av en slik profilert forkynner å komme med det jeg vil kalle for alvorlige påstander. Grunnen ligger åpenbart i det å forsvare sitt “positive endetidssyn”. Et syn det er nærmest umulig å finne bibelsk grunnlag for i Bibelen, men som dessverre mange i dag, særlig innen karismatiske kretser forkynner og tror på. Bibelen framstiller ikke endetiden slik.

Men allikevel – for dem som har satt sitt håp til Jesus Kristus er ikke framtiden mørk, slik som den fortoner seg for denne verdens mennesker som haster mot sin dom og ødeleggelse, for vi ser fram mot “det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet,” Tit. 2,13. “ vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser.” Fil 3:20.

Juni 2003
Cato Iversen