Stikkordarkiv: Jesus

DA STANSET OLJEN

Av Daniel Nilsen

 (Tale referert av M. Støve i Det Gode Budskap nr. 32 – 1948)

 2. Kongebok 4, 6.

Dere har uten tvil lest denne beretning i sammenheng, så jeg behøver ikke å ta det opp igjen. Det var bare dette utrykket som klang for meg:  –  Da stanset oljen.

Vi husker at redningen for denne kvinne var oljen. Hun kom sønderknust til Elisa og sa: Nå kommer en som min avdøde mann står i gjeld til og forlanger at der skal betales, ellers tar han begge mine sønner til træler.

Dette var et brutalt forlangende og vi kan lett sette oss inn i kvinnens nød.

Der ble hjelp.

–  Da stanset oljen. –   Det er aldri godt med stans. Stans på skipsverftet, stans med leveranse av råstoff fra utlandet, stans i produksjonen. Slikt griper inn på alle områder.

Satan har det travelt med å bringe stans i utviklingen i troeslivet. Troen er agressiv. Den går på inntil den ser Herren i herligheten.

Det er farlig å stanse.

Da stanset oljen – . Oljen i skriften er billede på den Helligånd, vet vi. Derfor er det mest skjebnesvangre i troeslivet at der blir stans, så det ikke mer strømmer Helligånds åpenbaring over livet.

Du vil spørre: Kan det skje? Skal den ikke være med evindelig?

Jo, men der står mer:  –  En kan gjøre den Helligånd sorg, utslukke den.

Det å stå den Helligånd imot var sagt til et hårdnakket folk. Men var det sagt bare om disse, da var det ikke så farlig. Det farlige er at troende mennesker også kan stå den Helligånd imot. Da stanser den Helligånd å virke i vårt liv. Den Helligånd er øm. Den er som en due.

Jeg vil også si, om her er noen uomvendte, at det er meget viktig for deg ikke å stå den Helligånd imot. Det er det farligste av alt.

Gud sa før syndefloden:  –  Min ånd skal ikke trette med mennesket evindelig. Det er farlig å stå imot. Det skulle være overflødig å si at de troende ikke må stå den Helligånd imot. Allikevel er det nødvendig.

Men vandrer du med Gud vil du kjenne hvor fint gudslivet er. Da tåles lite sammenblanding og slurv. Det gjelder å stå åpen for den Helligånds virke. Skal vi helliges, må vi ikke ta fatt i egen kraft.  Den Helligånd klarer det. Men mange troende slipper ikke den Helligånd til. Det blir bare en temming av gamle Adam, kjødet, som Israel der ikke utryddet midjanittene. De ble arbeidspliktige træler. Men Gud liker ikke arbeidsplikt. Når det blir stans kommer mange ting som ikke bør komme. Da stanser den Helligånds virken. Selvgode trodde:  Nå skal det bli sving i det. Jeg skal få sving i de andre også. Bare vent til jeg slipper til.

Nei, en sådan som deg har ikke Gud bruk for. En tid var Jesus dyrebar for deg. Å, så skjønn som han var for din sjel. Men hva idag? Han er kanskje ikke så skjønn for deg idag.  –  Hvorfor det?

Det er oljestans

Så lenge ikke oljen stanser skal den gjøre Jesus stor, og så vil vi ved Guds nåde forsøke å gjøre Ham så stor som mulig i vår omgivelse.

Du så noe annet som andre var opptatt med, noe nytt. Folk skrøt av deg for det, og hvorfor skulle så du skille deg ut?

Så stanset oljen. Det begynte å knirke i bønnelivet.  Ikke lenger fryd i ånden. Så stanset det hele. Spør bare de som driver med motorer. Det er ikke bare drivkraft som skal til, det er også smøreolje.

Hos Gud er det samme sort.

Men når oljen stanser knirker det her og der. Da blir det vanskeligheter i musikken og iblant eldstebrødrene. Da griner det og er utidig å komme i Guds forsamling. Det er stans. Det er mangel på erkjennelse av den Helligånd.

Så lenge den får plass i deg og meg går det fint. Det står at den Helligånd skal overbevise om synd, om rettferdighet og om dom. Det er en sak som åpne øyne ser at det er liten syndserkjennelse idag.  Der står at den Helligånd skal overbevise verden om synd, men hva når Guds folk lefler med synd?

Tør du si det?

Ja, der lefles med synd i forlovelse, i ekteskap og på badestrand.  Det er mangel på olje. Det er mangel på olje. Det er godt å få mere olje. Når det gjelder å lyse for Kristus og lyset er svakt er det oljen som vil stanse opp.

I Tabernaklet var det yppersteprestens sak å stelle med lampene. Han fylte oljen på og brukte saksen. Det er underlig hvordan Kristus virker i sin menighet.  Han har saks og olje.

Når oljen stanser blir det bare formen igjen. Vi som har vandret med Herren i mange år fra 1907  husker da oljen fløt rikelig. Da var det ingen former. Predikantene kom ofte ikke til. Gud besørget det hele.

Ja, ja, det var brytningens tid den gang, men det var ikke av vegen om vi hadde mer av det samme nå. En kan tenke på «messen»  i kirken. Jeg tror de hadde de så på apostel-tiden da de sang i tunger.

Synes du at oljen stanser; så si det til den store yppersteprest:  –  Nå må jeg ha mer olje. Det er ikke fra Guds side at oljen er stanset for deg. Gud har ikke skrudd igjen kranen. Han har ikke kunnet få gi deg.

Jeg har ikke kunnet be Gud å åpne himlens sluser. De er åpne.  Det er hos oss det er lukket. Tenk på de store Atlanterhavs fly hvordan de svever høyt oppe. Men tenk om oljen stanset. Hvilken katastrofe!

Det er også katastrofalt når oljen stanser på det åndelige område. Vi må se til at det aldri må skje!

 

 

Den enbårne.

Av Daniel Nilsen

(Fra Det Gode Budskap nr. 11 – 1939)

Johs. 3, 16.

Sin Søn den enbårne, Således taler Ånden, Ordet, om Ham som var hos Gud, som var Gud. Johs. 1, 1-2.

Vi vet hvad det menes med dette. Efter vårt sprogbruk vil det si: «Eneste sønn». Gud hadde altså ingen flere som har dette navn, eller hadde denne stilling. Men Gud hadde dog allerede fremstillet mange ypperlige fine personligheter. Tenk på Enok, Josef, Daniel og hans tre venner, profeten og andre. Det kan ikke eftervises, at de hadde synd i sitt liv. De var enestående blandt sitt folk, på sin samtid.

Men Jesus alene er den enbårne, og det at Han var Faderens eneste. Han var den enbårne fremfor engler, serafer, keruber og åndevesener. De var kun skapt av Gud. Men om Ham heter det: «Fra evighet er Jeg blitt født, fra først av før verden var». Ordspr. 8, 23-25. Som den enbårne. Men også med hensyn til Guds plan var Han den enbårne. Alle ting var skapt ved Ham, og til Ham. Kolos. 1, 16.  Det evige Ord, det skapende Ord. Han var den enbårne med hensyn til Guds skaperverk, i det hele univers. Han var den enbårne i henseende til Guds gjenløsningsplan mot menneskeheten. Idet at hele denne plan dreiet sig omkring Ham. Han var den enbårne i henseende til denne plans utførelse. Ingen bestemmelse forelå at noen skulde hjelpe ham.

Han var den enbårne da Han kom som menneske. Ifølge Hebr. 10, 5.  Salm. 40, 7-9, ser det ut som Hans legeme var noe særlig fremfor alle andres. Du laget et legeme for mig. Så heter det ikke om noen annen som er født inn i verden. Hans legeme var vel som andres i sin ytre form og utseende. Men Gud var helt uten synd, Hebr. 4, 15.

Nei, Han var den enbårne. Syndig kjøds lignelse, (merk ordformen) Rom. 8, 3. Men uten syndig kjød. Underbare hemmelighet.

Ja, sier noen: Han tok vår synd op i sitt kjød, sitt legeme og kjempet mot syndige lyster, fristelser, men gav aldri efter, falt aldri. Jeg svarer kun ved å henvise til at dette er ikke den enbårne. Det er en annen Jesus, ett annet evangelium, en annen ånd. For jeg har tidligere henvist til hellige menn som ganske visst kjempet mot synd og fristelser som de hadde i sitt kjød, men som aldri falt. Hvor er så forskjellen mellem dem og Ham. Hvis også Han hadde syndige tilbøieligheter? Da faller ordet om Ham som den enbårne bort.

Hans stilling på korset som vårt syndoffer da Han tok våre synder på Sitt legeme, er for dyp og uutgrunnelig å famle sig frem med menneskelige ord og forklaringer. Han blev gjort til synd, 2. Kor. 5, 21. Dette er skriftens egne ord, og vi gjør vel i å la det stå som det står. Bibelen sier ikke: Han tok vår syndige natur, hverken i Sig, eller på Sig. Det er menneskelige tankebygninger, eller endog det som verre er: Satans bedrag. Under alle omstendigheter er det et tillegg til det Ordet sier, og de som gjør slike tillegg bør huske Åbenb. 22, 18. Ordspr. 30, 6 og br.(be?) Guds Sønn at med Sitt blod rense dem fra denne synd. Det synes å være en nektelse av at Guds Sønn er kommet i kjød, 1. Johs. 4, 2.  For å si at Jesus er kommet i syndig kjød, når bibelen sier noe annnet, er en nektelse av det guddommelige vidnesbyrd, og det er en alvorlig ting. Ja, så alvorlig, at man gjør Gud til en løgner, 1. Johs. 5, 10.

Ordet blev kjød, Johs. evang.. 1, 14, og da er det forferdelig å si at dette Ord som blev kjød, hadde synd i sig. Og det er mer enn beklagelig at der finnes sjeler som skulde vite bedre, som lar sig by en fortolkning av Ordet som gjør Kristus til noe annet, enn det som bibelen selv sier.

Men det er vel opfyllelsen av 1. Tim. 4, 1. Falle fra troen. Intet under at Judas i sitt brev ser sig nødt til å be de hellige stride for den tro som er overgitt de hellige, Juda 13.

Og da jeg så Ham falt jeg ned for Ham, Åbenb. 1.17

Eders i Jesu tro bevarede bror

Daniel Nilsen.

 

At vi alle må være ett

Av Edvin Andreassen

(Fra Det Gode Budskap nr.28 – 1948)

Dette ord er meget brukt idag og vi finner det i Jesu yppersteprestelige bønn, og vidunderlig er det å tenke på at Jesus ba denne bønn, ja, også ber denne bønn, for bak denne bønn ligger kraften til så mange som vil kan være ett med Ham og med hverandre.

Vi lytter ofte til bruken av dette ord idag og meget godt og nødvendig er og blir sagt om dette ord, men det er i denne forbindelse som i så mange andre, at det gode og nødvendige drukner i en hel det som hverken er godt eller nødvendig og som også kommer fram, og lettest blir fulgt.

Det er ikke så sjelden vi hører det blir sagt til oss som bærer det «frie» budskap:  – Dere behøver nå ikke være radikale, dere kan vel bremse på litt så vi mere kan komme nærmere hverandre og virke i ett

Tanken kan straks gripe en, fordi det idag er en verden som trenger at vi alle må være ett, en verden som speider etter noe som er fast og sikkert.

Men hvor meget verden enn ser etter noe som er fast og sikkert, så er det iallfall forferdelig å la denne tanke slippe inn over seg. For når vi slutter å holde fram lyset så kveles lyset og kristenlivet, og kristendommen har tapt slagkraft både i oss og ved oss.

Og sørgelig er det å møte slike som har latt denne tanke få innpass hos seg, og idag lever et kristenriv så tørt og trist at de ingen ting har å bringe den verden som de ville bringe så meget

Nei, denne tanke har ingen ting med det som Jesus ser som det der skaper skille mellom hans barn.

Han ber litt lenger fremme at «du skal bevare dem fra det onde». Og der ligger hemmeligheten til det skille som er så farlig idag.

Synden er et fakta i verden idag ,men ikke bare der er synden et fakta. Den er det blant de kristne. Den stenger for Guds velsignelse i våre samvær, den stenger for bønnhørelse for syke, den hindrer Guds frelse til å bli trodd blant de ufrelste, vi er ikke ett.

Vandre i lyset likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre og Jesu Guds Sønns blod renser fra all synd.
Fram i lyset for Herren,
fram i lyset der det kreves!
Nåde nok hos ham.

Han ber. Halleluja.
Da er vi ett tross navn og yttre budskap.
Da løfter vi sammen og priser Hans navn, og sier til alle:
Kom ikke til oss, men til Ham som har frelst oss, og du får Hans nåde.

 

Åndens kraft og fylde

D. H. Dolman.

(Fra Det Gode Budskap nr. 5 – 1950)

«Foruten meg kan I intet gjøre». (Johs. 15, 15).  «Jeg formår alt i ham som gjør meg sterk» (Fil. 4, 13).

Disse to skriftsteder hører sammen. Jeg er i meg selv bare en veke og kan ikke lyse. Da får jeg også vente av Gud at han vil gi meg hva jeg behøver for å kunne lyse.  –   Dette gir han også  i virkeligheten.  –

Profeten Sakarias så at to oljetrær sto like ved den gyllne lysestake, og at det stadig fløt ny olje fra disse ned i oljehuset, og derfra gjennom rørene til lampene. Oljen opphører aldri. Så meget som rørene kan motta, så meget flyter det også. Rørene er stadig fulle og mere enn fulle kan de ikke bli. Du kan da rolig brenne, og behøver ikke frykte for at oljen skal ta slutt. –   Dette er den kristnes naturlige tilstand. Slipp det gamle,  –  det bare hindrer at nye velsignelser kan tilflyte deg.

Hvilket herlig og klart billede dette er av Åndens kraft og fylde.  Å lyse og å arbeide er ikke samme sak. Å gjøre og å være er heller ikke det samme.  Du kan arbeide og gjøre forgjeves dersom ikke ditt liv er lysende og varmt fordi du eier livsforbindelse med Jesus uavbrutt.  –

Åndens fylde er ikke bare en utrustning for en bestemt oppgave som bare er forlenet enkelte arbeidere i Guds rike, men den er  «alle troendes felles gode».  Du behøver Åndens fylde dersom du skal kunne lyse for Jesus og for at ditt lys kan åpenbare seg gjennom ditt arbeide for ham. Allikevel må du huske at vårt vesen (det vi er) er mektigere enn gjerningene og gjerningene er mektigere enn ordene.

 «Så skal ditt hele liv forklare
at du hans eiendom vil være».

 I våre dage tales det meget om den Hellige Ånds person og virkninger. Dette er herlig.  Men vi skal bli bittert skuffet dersom vi tror at vi bare en gang i vårt liv behøver en en pinsens velsignelse. Det skal være en stadig pinse. Å være fyllt av den Hellige Ånd forutsetter en stadig oppfyllelse med Ånden, likesom jeg for hver ny oppgave behøver ny kraft og ny utrustning.

Å være oppfyllt av den Hellige Ånd betyr å gi ham uinnskrenket herredømme over hele livet. Ikke bare å stille åndens og sjelslivets områder under hans tukt, men også legemet. Den som gjør dette i tro skal få oppleve at en stadig ny kraft kommer inn i hans liv. –

Men forgjeves skal vi søke denne kraft dersom vi i dypet av vårt hjerte tenker på egen ære og forherligelse. Likesom lysestaken i templet lyste rett fram for seg over skuebrødene,  –  likeså vil den Hellige Ånds fylde i oss kaste sitt lys mot Kristus, vårt liv vil ha ham som mål og hans ære som sin høyeste glede.  –   Da blir det  «Ikke jeg  –  men Kristus», og så skal HAN i alt være den fremste.  –

****

 «Velsignet er den mann som stoler på Herren, og hvis tillit Herren er.  –   Han skal være lik et tre som er plantet ved vann, og skyter sine røtter ut ved en bekk, og som ikke frykter når heten kommer, men alltid har grønne blad, og som ikke sørger i tørre år og ikke holder opp å bære frukt» ( Jer. 17, 7 – 8).