Vår bibeltime (over ordet)

Av Daniel Nilsen

(Fra Det Gode Budskap nr. 11 – 1954)

Vi skal i dag ta en liten oversikt over ordet, og begynner med Jak. 1, 10:  –  Etter sin vilje har han født oss ved sannhets ord.  –  I som er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men uforgjengelig sæd, ved Guds ord som lever og blir. 1. Pet. 1, 23.

Dette viser oss hvilket middel Gud bruker, når han gjenføder oss.  Det er et absolutt fastsatt Guddommelig prinsipp. Gjenfødelse uten Guds ord kan ikke finne sted.

La oss se hva der står, når Gud ville sende Jesus: – Og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Joh. 1, 1-14
….. Den som hører mitt ord og tror ham som har sent meg har evig liv, og kommer ikke for dommen, er gått over fra døden til livet. Joh. 5, 24  …..  De ord jeg taler er ånd og liv.  6, 63 ……Du har det evige livs ord, v. 68 …… Dersom I blir i mitt ord, er I i sannhet mine disipler. Joh. 8, 31.  …. Den som er av Gud hører Guds ord  v. 47. Den som holder mitt ord skal ikke smake døden. v. 51.  ….. Det ord jeg har talt skal dømme. 8, 48.  …… Om noen elsker meg, han holder mitt ord.  14, 23. ….. Den som ikke elsker meg holder ikke mitt ord. v.24.

I 5. Mos. 32, 47 leser vi ord: – For det er ikke et tomt for eder, men det er eders liv, og ved dette ord skal I leve lenge i det land I nå drar over Jordan for å ta i eie.  Merk: Det er eders liv – hvor alvorlig, hvor viktig!

Noen forandring fra den gamle til den nye pakt i dette Guddommelige prinsipp finnes ikke. Herrens ord er rene ord. Salme 12, 7  …..  Herrens ord er sant. 33, 4. ….. Han sendte sitt ord og helbredede dem. 107, 20.  ….. Ditt ord har holdt meg i live. 119, 50. ….. Til evig tid står ditt ord fast. v. 89. ….. Ditt ords åpenbaring opplyser. 119, 130. ….. Den som gir akt på ordet skal finne lykke. Ordspr. 16, 20. ……Mitt ord skal ikke vende tomt tilbake. Es. 55, 11 . ….O slekt, gi akt på Herrens ord. Jer. 2, 31. ….. Jeg fant ditt ord, og jeg åt dem. 15, 16. …… Herre ved ditt ord lever mennesket. Es. 38, 16. …… Mennesket lever av hvert ord som utgår av Guds munn. Mat. 4, 4.

Vår neste Bibeltime blir også ordet, og vi sier: Jesu ord er vårt dyreste eie på jord.