Fått del i den Hellige Ånd

Av evang. Ernst Falk

(Fra Det Gode Budskap nr. 15 – 1954. Bibeltime for Ungdommens Spalter)

Mottatt ved troen:
Uttrykket «del i den Hellige Ånd» finner vi i Hebr. 6, 4. Mennesketanken kan vanskelig fatte hvor stort og nådefullt det er å ha del i den Hellige Ånd. I Gal. 3, 13 -14 stilles vi ansikt til ansikt med det som gjør dette mulig. «Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbandelse,  idet han ble en forbandelse for oss – for det er skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre – forat Abrahams velsignelse kunne komme over hedningene i Kristus Jesus, så vi ved troen kunne få Ånden som var oss lovet.»  Kristi fullbragte verk gjør det mulig for oss å motta Ånden. Ordet sier oss også meget tydelig på hvilken måte Ånden meddeles et menneske, nemlig ved troen.

Kap. 3 i galaterbrevet taler om en bestemt tro. Det heter: «da troen kom». Vi finner videre et ganske grundig vitnesbyrd om den nye pakts tid. Her gjelder det at alle som tror på Kristus fødes påny, (v.26).  V. 16 sier oss at den ætt som løftet gjaldt var Kristus. V. 26  forteller at alle som tror – uten forskjell – forenes i Kristus, og får således med ham del i løftet. «For I er alle ett i Kristus». Og derfor har Gud og sendt sin Sønns Ånd i våre hjerter, ved hvilken vi roper «Abba Fader».

Til Åndens område:
Her åpner det seg nye og vidunderlige muligheter for oss. Vi føres inn på et helt nytt område. I Rom. 8 tales det så herlig om å «vandre i Ånden». Har vi mottatt Ånden vil det merkes at «den attrår det som hører Ånden til», (v. 5)  og Åndens attrå er liv og fred. En mann i kjødet er fiende av Gud, (v. 8 )  «Men I er ikke i kjødet, men i Ånden, såfremt Guds Ånd bor i eder; men har noen ikke Kristi Ånd, da hører han ikke ham til.» Det fullbragte verk løser oss fra alt forut og binder oss til Kristus og all hans fortjeneste. Bare på dette område kan Ånden virke og oppvekke, (v. 11).

Et frigjørende område:
«For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn», (v. 14). Dette forhold blir ikke et trældomsforhold. V. 15 sier: «I fikk jo ikke trældommens Ånd, så I atter skulle frykte, men I fikk barnekårets Ånd, ved hvilken I roper Abba, Fader.» Det er forskjell på det å være træl og å være barn. –  For å bevare oss i dette herlige liv står mektige krefter til vår rådighet. Vi er satt inn på et område hvor en frigjørende kraft gjør seg gjeldende. La oss i denne forbindelse lese Rom. 8, 11-13.  «Men dersom hans Ånd som oppvakte Kristus fra de døde, bor i eder, da skal han som oppvakte Kristus fra de døde, også levendegjøre eders dødelige legemer ved sin Ånd, som bor i eder.» Hvor dette på en herlig måte forteller om Guds verk i skrøpelige mennesker. På grunn av Kristi død frigjøres vi fra syndens og kjødets makt; forat vi ved Åndens kraft kan få leve Kristuslivet. Den eneste betingelse her var: «dersom hans Ånd bor i eder». Uten tvil tar frelsesverket sikte på å føre menneskene ut fra syndens og kjødets liv.  « – dersom I lever etter kjødet, da skal I dø, – men dersom I døder legemets gjerninger ved Ånden, da skal I leve.» (v. 13).

Guds tempel:
Til sist vil jeg nevne at den som har fått del i den Hellige Ånd er Guds tempel. Den troende sjel er et sted hvor Gud vil bo og åpenbare seg. (Joh. 14, 21-23.)  Således vil Guds mangfoldige visdom bli kunngjort ved menigheten. Ef. 3, 10. Det blir dyp og inderlig enhet vi opplever. Vi er hans tempel,  –  fylt av ham som fyller alt i alle.