En tale av Johannes Hedin

(Under overskriften «En igjen funnen tale av Johannes Hedin i teltet» i Det Gode Budskap nr. 21-22  –  1961, referert av  Math. Støve.)

  –  En sanger sier: Redningsmannen er oppstanden, er oppstanden  til evig tid.  –

Det vi trengte var en Frelser, en hjelper som kunne fri fangen ut av fengslet. For denne skyld sendte Gud sin sønn i syndig kjøds liknelse og fordømte synden i kjødet. Han kom til jorden og ordnet alt, så vi har bare å ta imot.

«Så mange som tok imot Ham,  gav Han rett til å være hans barn, som tror på hans navn». Gud har gitt oss Ham som gave. Dersom vi tar imot er alt i orden. Han har opprettet forlikelsens ord. Skulle ønske jeg kunne tale dere fri  –  så at dere ville gå ut prisende Gud for forløsningen ved hans blod. Synd og fangehus er det nok av. Det vi behøver er JESUS!

«Sier til de bundne: Kom ut! – til dem som er i mørket: Kom frem! På veien skal de beite, og på alle de bare hauger skal det være beitemark for dem». (Es. 49, 9)

«Han ble kjød og tok bolig iblant oss».  Å! hvilken dag da løsningen møtte oss.  «Av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde», ikke to – tre – men alle!  Det er ikke forbeholdt gode, snille mennesker.  «Så har Gud elsket verden, at han gav sin Sønn den enbårne, at  hver den som tror på Ham ikke  skal fortapes, men ha evig liv. (Joh. 3, 16). Hvert eneste menneske er ved dette løskjøpt med Jesu dyre blod. Du kan ikke si:  LØSKJØP MEG  –  Nei,  Han har kjøpt deg  med sitt dyre blod, ta imot og du er frelst.

«Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker». Gud være lov! «Den opptukter oss til å leve Gudfryktig i den nåværende onde verden». Tenk dette er for alle, unge, gamle, fattige og rike, store og små hvilken farge de enn måtte ha. Jesus har kjøpt dem alle, og de får kjenne frelsesfryden, når Han slipper inn i hjertet.

Da Simeon fikk se Jesus, sa han: «Nå lar du din tjener fare herfra i fred, for mine øyne har sett din frelse». Han sa ikke: Jeg har sett Frelseren, men: din frelse, som Gud har beredt, så når en tar imot Jesus, blir en frelst og fridd fra bærekurven. Takk Gud for Jesus nå! du som kjenner du har syndenes forlatelse. Han har kastet alle dine synder på havets bunn, og Han kommer dem aldri mere ihu.

Der Jesus får komme inn, heter det: «Han er barmhjertig og full av frelse». Å! Hvor lykkelig den sjel er som har tatt imot Jesus. En gave – Kjøpt – Det er ikke ved arbeide. Ta imot Jesus og si takk!

Men kan vi virkelig ta imot slik som vi er?  Jo, det står, skrevet, at Han døde til fastsatt tid for ugudelige. Nettopp det at du er full av urenhet, viser at du trenger til Jesus. Vend deg til den levende Gud i din ånd. Si: Takk forat du sendte din Sønn for meg. «Du intet kan. gjøre for frelse. Alt er fullbragt, den er din. Din del er å tro det og takke. Og Frelseren kaller deg sin». Vil du tro Jesus? Å, hvor dyrebart! Tenk å få en sådan skatt som gave ved den ene Jesus Kristus.

«Da vi altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus, ved hvem vi også har fått adgang ved troen til denne nåde i hvilken vi står, og vi roser oss av håp om Guds herlighet» (Rom. 5, 1-2).

Tenk for et uttrykk! Det er ikke bare å si: Å, om det kunne være så.  Nei si: Det er så, det som er skrevet kan en få. Det rekkes oss som gave. Si ikke: Jeg ønsker, men ta imot, så er ønsket oppfylt. Vi er rettferdiggjort ved hans nåde. Herren har gitt denne fylde uten forskjell. Si ikke at det der er for andre. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. Han vil ikke at noen skal gå fortapt.

Den første tale på pinsedag lød for dem som hadde ropt: Bort med Ham, korsfest Ham! men Peter sier: Enhver av eder vende om .. og omkring 3000 tok imot frelse. Det viser at døren er åpen, og senere vokste tallet til 5000.

Forsøk ikke å forbedre deg. «Kom som du er til din Frelser, Blodet som fløt fra hans vunder, Renser din sjel fra all synd.»

Men er dette sant? sier du. Ja, jeg har selv prøvd det, og vet det holder for hele livet. Når djevelen sier: Det nytter ikke, da fortell ham at min helliggjørelse ligger i Ham, Han kom med nåden og sannheten.

Nå er Jesus her. Si: Velkommen Jesus. Jeg er en usling. Du er god, jeg gir meg til deg. Da vil du smile mellom tårer. Da sier du: Takk at du tok imot meg som jeg var.

«I hvem vi har forløsning ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom». Er ikke dette et godt budskap fra Gud selv?  Det er noe Gud tilbyr alle på jorden. Skulle vi da si: La det skje? Nei, heller si:  Det er ferdig. Gå ikke lenger bare å ønske, men ta imot Jesus, så har du det. Det er nåde over nåde. Av og til når jeg tenker på hva vi har i Jesus, har jeg lyst å hoppe!

Å!  Mann og kvinne: Ta imot Jesus. Takk Gud for Jesus! Veien er åpen. Si: Jeg overlater til deg alt som tynger. Du får etter hans nådes rikdom. Er ikke det nok? Om kong Olav sa: «Kom til slottet, så skal jeg sørge for deg». Ville du da si: Å hvor jeg ønsket, at jeg kunne få det? Nei, du ville si: «Deres Majestet, det er nok altfor stort, men jeg er sikker på, at kongen ikke vil bryte sitt ord».

Gud er større. Å, om du ville ta imot, da kunne du stå opp og prise Ham for forløsningen i hans blod, den som Han rikelig gav oss i sin elskede. Jeg er gla for å få leve i syndenes forlatelse hver dag. Vi må aldri glemme renselsen fra våre forrige synder. Jesus er min adgang inn i himlen. Når jeg engang skal dø, vil jeg dø på dette:  DU DØDE FOR MEG!  «Men alt dette er av Gud, som forlikte oss med seg selv ved Kristus og gav oss forlikelsens tjeneste; fordi Gud i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelse og har nedlagt i oss ordet om forlikelsen» (2. Kor. 5, 17-21).

Har du hørt på maken …. at Gud i Kristus har forlikt verden med seg selv! Han tilregner deg ikke! Om dette er vi sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formante ved oss; vi ber i Kristi sted:  La eder forlike med Gud!  Ham som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, forat vi i Ham skal bli rettferdige for Gud.»

Ta da imot. Si: Kjære Jesus, nå tar jeg imot deg!