GUDS FRELSESPLAN i forbilleder i første Mosebok

Av Carl Hansen.

(Fra Det Gode Budskap nr. 34 – 1949)

Guds rådsberetninger fra fjern tid er trofasthet og troskap. Es. 25, 1.

Likesom den hele Bibel er Guds åpenbaring om Hans store frelsesplan i Kristus, med hele skapningen, har hver enkelt bok sin bestemte karakter og hensikt som står i nøye overensstemmelse hermed.

Man tenker bare på at Herren under Adams «dype søvn» byggede en kvinne og ledet til ham. Om dette sier Paulus: «Det er Guds store hemmelighet».  –   Kristus og menigheten.

Det er især tre store hovedlinjer i Guds frelsesråd:

1) Guds plan med Israel,  2)Guds plan med menigheten og  3) Guds plan med Hedningerne.

Vi må ikke forverre (forveksle?) menighetens håp med Israels eller Hedningenes ennskjønt det er i Kristus at alle slekter skal velsignes.

I den ark som Noa bygget til frelse for seg og sitt hus og i hans tre sønner finner vi disse tanker skjult, som representerer som vi vet (Sem-) Israel,  Jafet – menigheten  og  Kam – hedningene.

Da arken strandet på den nye jord den 17de dag i måneden Nisan  d. e. Kristi oppstandelsesdag. (1ste påskedag, 2. Mosb. 12, 2), da var dette intet mindre enn den forbilledlige oppfyllelse av Guds frelses plan med Israel, menigheten, hedningene og dyrene. Rom. 8, 2.

I Guds kald og ledelse med Abraham finner vi disse tanker skjønnere og klarere utfoldet. Allerede da Abraham var i Karan, sier Herren til ham: Jeg vil velsigne deg og alle jordens slekter skal velsignes i deg. Det var vel dette løfte som alltid strålte over Abrahams liv, og som Herren år for år førte ham til en dypere og fullere erkjennelse av.

Da Lot skildtes fra Abraham, gav Herren Abraham hele Kanaans land og sa: Jeg vil gjøre ditt avkom som jordens støv. 1. Mos. 13, 16. Etter Abrahams seier over de fire konger, førte Herren ham utenfor og sa: «Se opp til himmelen og tell stjernene, om du kan. Så tallrik skal din ætt bli».

Da Abraham var 99 år åpenbarte Herren seg for Abraham og sa: «Se jeg gjør en pakt med deg og du skal bli far til en mengde folk».

Her har vi disse tre linjer igjen: Abrahams avkom tallrik som jordens støv  d. e. Israel  – det jordiske folk, tallrik som himmelens stjerner d. e. menigheten – det himmelske folk,  far til en mengde folk d. e. hedningene.

Det er verdt å legge merke til at når Herren gjentar løftet til Isak sier han: «tallrik som himmelens stjerner», men til Jakob sier han:  «tallrik som jordens støv, eller tallrik som havets sand».

I Abrahams tre hustruer og deres sønner har vi de samme tre linjer. Trellkvinnen Hagar er det Jerusalem som nå er og er i trelldom med sine barn, Gal. 4, 25, d. e. Israel, Sara er den frie kvinne og svarer til det Jerusalem som er oventil, som er fritt og er vår moder, d. e. menigheten, Gal. 4, 26.

Etter Saras død traff Abraham atter en hustru, Ketura, og med henne hadde han seks sønner. – Abraham skulle også være mange folks far d. e. hedningene.

Da Abraham på Morias berg hadde ofret sin sønn Isak, fikk han den store velsignelse. Her på dette sted – (Golgata) – fikk han i en samlet sum hele Guds frelses råd, idet Herren sa: «Fordi du ikke sparte din sønn – din eneste – vil jeg stadig velsigne deg og gjøre ditt avkom mangfoldig som stjernene på himmelen og som sandet ved havets bredd og i ditt avkom skal alle jordens folk velsignes. 1. Mos. 22, 16 – 18.

I beretningen om Josef finner vi den samme plan med menneskenes frelse. Der er ingen person i Bibelen som framviser så mange forbilledlige trækk av Guds sønn som Josef. Vi ser i ham den skjønneste utfoldelse av Guds rådsberetninger. Han er Bibelens mest fullkommne type på Kristus. Han ble en frelser for hele Ægyptens land og fikk navnet over alle navn – Verdens frelser – Zofnod Pareor. 1. Mos. 41, 50.

Vi gjenfinner også i ham Guds trefoldige plan. Etter at han var opphøyet ved Faraos side og hersker over hele Ægypten, ga Farao ham presten Potifars datter Asnat til hustru. En hedensk brud – d. e. menigheten:  Asnat fødte begge sine sønner før hungeren. Under trengselstiden, da hungeren hadde vart i to år, gir Josef seg tilkjenne for sine brødre og blir en frelser for hele Jakobs hus. D. e. – Israel.

Og fra alle landene kom man til Josef for at kjøpe korn. D. e. Hedningene. Vi har altså her: Josef og Asnat  d. e. Menigheten,  Josef hans brødr. d. e.  Israel.  Josef og Ægypterne med alle folk d. e. hedningene.

Guds frelsesrådsberetninger, således som de er skjult i alle beretninger og forbilleder i 1ste Mosebok, samler seg i den ene person Josef.  I  Faraos ord: «Gå til Josef»  hører vi Guds røst til den hele jord.

Disse sammentrengte og kortfattede bemerkninger har kun til hensikt å påvise de ledende tankers karakter i 1ste Mosebok. Det er den store byggmesters verdensplan med alle slekters frelse, hver i sin avdeling, ved troen på Kristus. Alle Bibelens bøker står i nøye overensstemmelse hermed, og er en harmonisk utfoldelse av denne.

På apostelmøtet i Jerusalem, Apg. 15, 13-18, fremholder Jakob den samme trefoldige plan. Forøvrigt finner vi den mange steder både i gamle og nye testamentet, så det umulig å nevne dem alle; men vil dog henvise til ennå et sted, nemlig salme 98. Denne salme er en lovsang om Guds fullbragte frelsesplan med 1) Menigheten, 2) Israel, 3) Hedningene, og begynner slik: Syng Herren en ny sang for Herren har gjort underlige ting, Hans høyre hånd, (d. h. Aand) Hans hellige arm (d. e. Kristus) har hjulpet Ham.

Herren har kunngjort sin frelse, åpenbaret sin rettferdighet for hedningenes øyne.  Han har kommet i hu sin miskunnhet og trofasthet mot Israels hus.  Alle jordens ender  har sett vår Guds frelse.

Rop med glede for Herren all jorden, bryt ut i jubel og lovsang.
Amen, Amen, Halleluja. –