VÅRT FORHOLD TIL DEN HELLIGE ÅND

Av Jan Veiby

Joh. 14,15 – 17 og 25 – 26

Mange synes å ha et uklart syn på Den Hellige Ånd.  De tror at det er et svevende begrep, en innflytelse eller kraft, noe ubestemmelig som fra tid til annen kommer over oss.

Den Hellige Ånd er en person
Bibelen lærer uttrykkelig at Den Hellige Ånd er en person. Men da må vi ikke tenke på menneskelig vis. Den Hellige Ånd er en guddommelig person. Det er den tredje person i guddomen. I Gud er det ett vesen, men tre personer. Den Herre Jesus fremstiller Ånden ikke som en ting, men som en selvstendig, handlende personlighet. Ikke bare som en gave eller kraft, men som en virkelig person. Det brukes alltid personlig pronomen om Ham.  «Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere» (Joh. 14,26). «Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens And som utgår fra Faderen, da skal han vitne orn meg» (Joh. 15,26).  «Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom:» (Joh. 16,8).  Ånden tillegges guddommelige egenskaper. Han veileder de troende. Er deres trøster og hjelper. Går i forbønn for dem. En kristen får leve i Åndens samfunn. Han skal vandre i Ånden, tjene i Åndens kraft og be under Åndens ledelse. Han kan også gjøre Den Hellige Ånd sorg. Alt dette viser oss meget klart at Ånden er en person. Ånden har en rekke oppgaver og funksjoner.i den troendes liv.

Ånden som talsmann
Ånden er den annen talsmann. «Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig» (Joh. 14,16).  Slik benevnes han til forskjell fra Herren selv som talsmann. 1 Joh. 2,l.  Talsmann heter på gresk parakletos. Det betyr en som er tilkalt for å stå ved ens side for å hjelpe. Særlig i forbindelse med rettshjelp. Ånden er vår hjelper, trøster og advokat som vil bistå oss og lede oss frem på veien. Guds Sønn er vår talsmann i himmelen ved Guds side. Guds Ånd er Faderens talsmarm her på jorden ved vår side.

Ånden som innsegl og pant
«I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl Den Hellige Ånd, som var lovt, han som er pantet på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning, til pris for Guds herlighet» (Ef. 1,13-14).  Et innsegl betyr et merke eller et stempel. Gud har gitt oss et kjennemerke. Han har satt sitt stempel på oss. Vi hører ikke lenger oss selv til. Vi hører Herren til. Han vil ta ansvaret for oss. Bevare og beskytte oss.

Et pant er en garanti. Det er den første utbetaling pa en stor arv. Jeg er ikke i himmelen ennå. Men Gud har gitt meg en garanti for at jeg en dag skal komme dit. Jeg skal en dag få del i hele arven. Her har jeg fått en første utbetaling. En forsmak på det som venter.

Barnekårets Ånd
«For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets Ånd som gjør at vi roper: Abba, Far!» (Rom. 8,14-15).  Ånden befester oss i vårt barneforhold til Gud. Lærer oss å omgås Gud på en rett måte. Skaper tillit og fortrolighet.

 Sannhetens Ånd
«.. sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere» (Joh. 14,17).  Den Hellige Ånd er sann og samarbeider med sannhetens ord –  Bibelen. Ånden veileder oss til den hele og fulle sannhet i Ordet. Han gjør Ordet levende for våre hjerter, og hjelper oss til å gjøre etter Guds vilje. Ånden virker sannhet i oss, så vi blir sanne, ærlige og oppriktige i hjertets innerste dyp.

Krafts, kjærlighets og sindighets Ånd
«For Gud gav oss ikke motløshets ånd, men krafts, kjærlighets og sindighets Ånd» (2 Tim. 1,7).  Ånden meddeler oss kraft og utrustning til tjenesten. Han utdeler av sine gaver etter som han vil. Så gir han oss visdom til å bruke dem på rett måte. Til Guds ære og menighetens gavn. Guds Ånd besitter også sann kjærlighet. Derfor kan vi glede Guds Ånd eller bedrøve ham. Ef. 4,29-31. Guds Ånd sørger fordi han elsker. Sorg er kjærlighetens reaksjon. Guds Ånd vil oss bare det beste. Derfor bedrøves han når vi unnskylder synden, og går vår egen vei.  Og lar kjødets gjerninger dominere. Her får vi lære Åndens tukt å kjenne. Til lydighet, erkjennelse og oppgjør.

Åndens bolig
Alle troende har mottatt Den Hellige Ånd. «Jesus svarte og sa til ham: Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham» (Joh. 14,23).

«Men om noen ikke har Kristi Ånd, da hører han ikke Kristus til» (Rom. 8,9b). Gud selv bor i oss, ved sin Hellige Ånd. Det er en stor rikdom, og innebærer veldige muligheter. Vi kan altså ikke få mer av Ånden, men vi kan få mer fra Ånden. Den kristne er født av Ånden og døpt med Ånden.  Derved er han innlemmet i Guds familie og blitt lem på Kristi legeme . Men den troende trenger stadig å bli fylt av Ånden.  Så han kan fylle sin plass på legemet, og tjene Herren i ånd og sannhet. 1 Kor. 12,13;  Ef. 5,18-19.

Åndens fylde
1. Å bli fylt av Ånden betyr ikke at du får mer av Ånden,  men at Ånden får mer av deg. Han vil ikke bare bo i huset, men ha råderett der. Adgang til alle husets rom. Han vil rense oss, fylle oss og prege oss.

2. Å bli fylt av Ånden betyr å være behersket av Ånden. Merk sammenligningen mellom vin og Ånd. Et beruset menneske beherskes av alkoholen. Den ødelegger livsførsel og holdninger. Ånden vil forme og danne det nye liv med nye og sunne holdninger. Ånden vil prege oss i tanker, ord og gjerninger.

3. Å bli fylt av Ånden betyr å bli et overflodsmenneske. Den åndsfylte har alltid noe å gi til andre. Han er opptatt av å dele evangeliet med de som ikke har hørt.  Hjelpe de som har det tungt og vanskelig.  Bære andres byrder, og vise sann nestekjærlighet i praksis.  «Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje,  mitt beger flyter over» (Sal. 23,5).  «Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod» (Joh. 10,10b).

Åndens fylde er Ordets fylde. Kol. 3,16-17. Derfor gjelder det at vi fyller oss med Guds ord, så vil Gud fylle oss med sin Ånd.