Kampen mot evangeliet

Av M. K. Kleppe

(Fra Det Gode Budskap nr. 23-24 – 1938)

Kampen mot evangeliet fortsetter. Jeg har skrevet om dette før, men kjenner mig tilskyndet til å nevne det igjen.

Midlene som satan bruker i sin kamp mot evangeliet,  n å d e n s  budskap, (Ap. gj. 20, 24)
v a r i e r e r.   Jo mere likt l y s e t s  våpen – jo bedre. Satan i «lysengelskikkelsen» (2. Kor. 11, 14; Efes. 6, 11) er den samme nu som alltid. For Korintierne blev  r e s u l t a t e t  av hans virksomhet: «en  a n n e n  Jesus, en a n n e n  Ånd, et  a n n e t  evangelium!» 2. Kor. 11, 2 – 4.  Splid, uorden og opblesthet. 12, 20. – –  Det ser ut til i vår tid, at fienden særlig centrerer sine angrep på en  l i s t i g   måte mot Kristi  p e r s o n  og  v e r k. –  Læren om at vår Herre Jesus optok vår syndige natur i  S i g  og tok op kampen mot lyster i Sitt eget kjod – er ikke lite utbredt. Enfoldige sjeler lar sig fange i fiendens listige snarer.

Tenk gjøre Krisus til et  s y n d b e s m i t t e t  vesen!  Riktignok syndet han aldri! Men han kjempet mot syndige lyster i Sitt kjød – underkuet og utdrev dem, – l e d  d ø d e n  i  k j ø d e t
p å  d e n n e   m å t e  –  inntil Han nådde korset og ropte: «det er fullbragt!»  D a  hadde han beseiret synden i  S i t t  kjød og utdrevet den!  Hvilken avskyelig lære! Et sant satans mesterverk på lærens område.  – – «Han led døden i kjødet (legemet). Det taler tydelig og klart om Hans d ø d  p å  k o r s e t  –  Hans  s o n i n g s d ø d  for våre synder. «Han led døden – en rettferdig for urettferdige – for å føre oss frem til  –  Han som led døden i kjødet, men blev levendegjort i Ånden, o.s.v.»  1. Petr. 3, 18.  S e  d e s s u t e n: Hebr. 2, 9-10.  –  Og ikke bare det.   Da Han, Guds syndfrie og skyldfrie Lam, hang der under Guds dom og vrede, da hang Han der som  v å r  representant. Han døde for  a l l e,  og  a l l e  d ø d e  i  d e n  e n e. Halleluja!  2. Kor. 5,15; Rom. 6.  Å hvilken  f o r l ø s n i n g  fra   a l l  urettferdighet! Hvilken   l ø s k j ø p e l s e  fra den gamle ferd! Tit. 2, 14; 1. Petr. 1, 18-19.

Skriftene forvrenges i våre dager – ikke så lite. «Se der Guds lam som  b æ r e r  verdens synd!  Johs. 1, 29. Dette får man til å bety, at Kristus Jesus på d e t   tidspunkt hadde  o p t a t t  vår synd i  S i t t  kjød!!!

Den svenske og engelske overs. har: «B o r t t a r  verdens synd».  –  Hvad tid skjedde det?  –  «Men nu er Han åpenbaret en gang (for alle) ved tidenes ende – for å  b o r t t a  synden  v e d
S i t t  o f f e r». Hebr. 9, 26.   –   Skrift forklarer skrift. Altså på korset skjedde det. H v a d   t i d  blev Han gjort til synd for oss?  –  Det blir det samme svar:  p å  k o r s e t.  Det var  d e r  Han blev en  f o r b a n n e l s e  for oss. D e r  s k j e d d e  løskjøpelsen. Halleluja!  2. Kor. 5, 21. Gal. 3, 13-14.  D e r  ved  k o r s e t s  f a t t i g d o m  –  på grunn av den  –  blir vi  r i k e.   Gud være lov!  2. Kor. 8, 9.

«Jesus kom  m e d  synd i kjødet og fordømte synden i Sitt eget kjød».   Ja, således  d r i s t e r  man sig til å skrive  –  t v e r t i m o t  ordet i Rom. 8, 3.  D e r  var det  G u d  som fordømte synden i kjødet.  D. v. s.:  S a n k  d e n  i  K r i s t i  d ø d  og   a v s a t t e  synden som Herre og hersker!  D e t t e  var umulig for loven; men «det gjorde Gud!»

Halleluja!  La det stå ved makt   –  hvad  G u d  har gjort!
Det annet er  b e v i s s t  f o r f a l s k n i n g  a v  H e r r e n s  o r d!

Så peker man på høi moral i  s å d a n n e s  liv som lærer sådan  –   og tar det som  b e v i s  for lærens renhet!  –
H v i l k e t  b e d r a g!  Der er religiøse – hedenske religioner som har en veldig høi moral, men læren er  s a t an i s k!  Vi kunde nevne Teosofi  – Christian Cience o. s. v.  Den  k r i s t n e  har Kristus  f o r  sig  –  Kristus i Sig . Og  H a n s  l i v  er mere enn menneskelig moral og
s e l v l a g e t  Guds-frykt.   Å hvilken rikdom på herlighet i dette liv! Kol. 1, 27; Efes. 3, 8;  Kol. 2, 2-3; v.9-10; Rom. 5, 17. Rom. 9, 23-24.

S t å  f a s t e, kjære venner!   B l i  i  det I lærte fra begynnelsen!  S å  skal I bli i Faderen og Sønnen! S e: 2. Tessl.
2, 13 – 17.  1. Johs. 2, 24-25; 2. Tim. 3, 14 – 17.

Med inderlig fredshilsen til alle Guds hellige – som er engasjert i kampen for evangeliet – den felles tro! Filp. 1, 27-29; Juda v. 3.

M. K. Kleppe.

F. t. Oslo, 12/11-38.