ER JESU KOMME NÆR?

Av Arnt Andersen

(Fra Det Gode Budskap nr. 6 – 1948)

Når vi følger med i utviklingen i verden idag i lys av Herrens ord merker vi at noe forestår.

Hva er det?  Jo, det er intet mindre enn brudens bortrykkelse fra denne syndefulle jord.

Alle tings ende er kommet nær, vær derfor sindige og edrue så I kan be. 1. Pet. 4, 7.  Jesus sier i Luk. 21:  –  Se på fikentreet og alle trær: Så snart de springer ut og I ser det, da vet I av eder selv, at nå er sommeren nær. Og når dette begynner å skje, da rett eder opp og løft eders hoder, for eders forløsning stunder til.

I sannhet fikentreet knoppes, jødene, Guds eiendomsfolk, strømmer inn i sitt land. De skal få sitt land igjen, bli en selvstendig stat. Det er Herrens vilje og plan med sitt folk. For sitt ord skal Herren utføre og hastig fullbyrde på jorden. Rom. 9, 28.

Gjennem profeten Esekiel sier Herren følgende:  –  Jeg vil hente eder (jødene) fra folkene og samle eder fra alle landene, og jeg vil la eder komme til eders eget land.

Videre står der:  –  Jeg vil mangfoldiggjøre trærnes frukt, og markens grøde så I ikke mere for hungers skyld skal lide hån blant hedningefolkene. Esek. 36.

Vi skjønner ved dette som foregår i Palestina at Guds ord oppylles. Dette lille land er blitt et verdensproblem, og alle er spent å utfallet.

Men Herren ser til sitt folk og ordner alt tilfredsstillende. Han bruker disse verdensherskere til å utføre sitt ord.

Fordum brukte Gud keiser Augustus, ved å la all verden innskrives i manntall for at det Guds ord gjennem Mika skulle gå i opp fyllelse: – Men du Betlehem, Efrata, som er liten til å være med blant Judas tusener. Av deg skal det utgå for meg en som skal være hersker over Israel, og hans utgang er fra fordum, fra evighets dager.

Således lar Herren sitt ord utføre også idag, for at alt skal oppfylles som er talt gjennem profetene fra fordums tid av.

Tiden er snart inne, hemmeligheten skal skje. Noen blir borte fra jorden, Jesus Guds sønn de skal se.

–  Og se jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ord i denne bok. Se, jeg kommer snart og min lønn er med meg osv.

Slik lyder ordet fra åpenbarings boken. Jesus sier til Johannes: – Du skal ikke sette segl på de profetiske ord i denne bok, for tiden er nær. Åp. 22, 10.

Må vi alle være ventende på Jesu gjenkomst. –  De som var rede gikk inn til brylluppet, og døren ble lukket.
Matt. 25, 10.

Men I, elskelige, oppbygg eder på eders høyhellige tro, be i den Helligånd, og hold eder således i Guds kjærlighet, mens I venter på vår Herre Jesu miskunn til evig liv. Juda 20, 21.

Nå er folket som i Noas dager, eter, drikker, planter, bygger hus. Men advarsel vil de ikke tage, spiller tiden hen i sus og dus.

–  Og likesom det gikk i Noas dager, så skal det også gå i Menneskesønnens dager. Luk. 17, 26.
Vi lever i en materialistisk, umoralsk og nytelsens tid. Menneskene tenker nå som på Noas tid på forlystelse. Moralen synker. Folk lukker øynene for sannhetens ord. Konsekvensen uteblir ikke.

Men midt på natten lød der et rop: Se, brudgommen kommer, gå ham i møte!  Matt. 25, 6.  Herren selv vil komme ned fra himlen med et bydende rop, med overengels røst, og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå, deretter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren, så skal vi alltid være med Herren. Trøst da hverandre med disse ord. 1. Tes. 4, 16-18.

Etter alt å dømme av tiden og utviklingen idag er Jesu komme nær forestående. La oss derfor ikke sove, som de andre, men la oss våke og være edrue.

Ha din lampe rede, trolig våker, værer ventende på brudgommen.

La oss derfor mens vi venter på dette, bli fyllt av ånden, så vi kan være aktive, og gjøre vår innsats før Guds rikes fremme, være brennende i ånden og tjene Herren. Rom. 12, 11.

Må så dette år 1948 om vi skal gjennemleve det, bli et vekkelsens år. La oss be om det og arbeide mens det er dag, natten kommer da ingen kan arbeid. Tiden heretter er kort. Jesus kommer snart.