Oversikt over begivenhetene som forestår i kronologisk rekkefølge.

 

Arnt Andersen

(Fra Det Gode Budskap nr. 21-22 – 1949)

Bortrykkelsen.
Den første begivenhet som forestår er brudens bortrykkelse fra denne verden for å møte Herren i luften. 1. Tess. 4, 13-18. 1. Kor. 15, 51-57.  Luk. 17, 34-36. Når som helst kan dette finne sted. Tidens urskive «Jødefolket», viser at nådetiden snart er utløpet.

Fikentreet knoppes – det blir sommer. Herrens folks forløsning stunder til. Derfor la oss være våkne og ventende i denne siste fase av nådens husholdning. Kristi annent komme vil jo bli usynlig for verden, men følgene uteblir ikke. Alle Guds sanne barn over den hele jord vil være forsvunnet og mangen en plass i de forskjellige yrker vil da stå tomme. Avisene vil nok komme ut med fete typer om dette underlige som er skjedd.

Antikrists åpenbarelse.
Etter de frelstes plutselige bortrykkelse vil Antikrist trede fram på skueplassen. Han vil forføre folket, og det lykkes ved en mektig diktator som ikke finnes maken til i historien.

Den store trengsel.
Ved denne tid så begynner den tidsperiode som Bibelen kaller den store trengsel. Dan. 12, 1.  Matt. 24,  21-22. Etter forskjellige skriftsteder å dømme vil denne periode strekke seg i et tidsrom av 42 måneder eller 3½ år. I denne tid vil Guds straffedom gå over denne verden som har forkastet evangeliet og ikke latt seg frelse. Denne tid vil nok være den mørkeste i menneskenes historie.

Harmageddon-slaget.
Ved trengselstidens avslutning vil den siste store krig, «Harmageddonslaget», finne sted. Dette vil foregå på Megiddosletten ved Jerusalem i Palestina. Her på dette sted har mange store kamper vært utkjempet som historien kan bevise.

Avslutningen på denne store krig vil finne sted ved Jesus synlige komme og inngrep sammen med sine hvite himmelske hærskarer. Åp. 19, 11-15. Antikrist og den falske profet (trengselstidens to dyr) vil bli grepet og kastet levende i ildsjøen. Ap. 19, 20.

De andre ble drept av hans sverd som gikk ut fra hans munn. Åp. 19, 21. Vi kan lese Dan. 11, 36 – 45 og likeså Sak. 12 og 14 kap. og se hvorledes Herren griper inn i tilværelsen og gjør ende på krigene over den ganske jord. Han selv blir da fredens regent.

Tusenårsriket.
Dermed blir fredsriket opprettet. Satan bindes og fengsles og Davids falne hytte opprettes. Åp. 20, 1-3. Da blir det ikke krig mere, men i steden universal fred. Hoseas 2, 18.

De ugudeliges oppstandelse.
Når de 1000 år er til ende finner den annen oppstandelse sted, nemlig de ugudeliges oppstandelse. Åp. 20 5.

Den store hvite trone.
Etter at den annen oppstandelse av alle de ugudelige har funnet sted, vil dommen ved den store hvite trone bli holdt over alle folkeslag. Åp. 20, 7-15.

Dernest begynner den evige herlighet som Åp. 21 og 22  taler om, og likeså den evige fortapelse for alle dem som ikke fantes oppskrevet i Livsens bok. Åp. 20, 15.

Altså det første som kommer til å skje er brudens bortrykkelse. Alle dem som har opplevet frelsen i Kristus Jesus tilhører brudeskaren. Snart kommer Jesus og brylluppet blir da en virkelighet. Herlige dag!
Likesom lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således skal Menneskesønnens komme være. Matt. 24, 27. Alle dem som da står på Golgatagrunnnen vil rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren. Trøst da hverandre med disse ord. 1. Tess. 4, 17. Mens vi venter på dette så la oss hengi oss helt til Jesus, slik at vi kan være til velsignelse i våre omgivelser. Herren vil gi oss nåde til det.