Kan vi vente Jesus når som helst?

Av Cato Iversen

Vi kan lese et referat i bladet Misjons-Røsten fra 1934,  fra «De frie venners» konferanse i Moss samme år, hvor et av emnene som ble tatt opp var: «Kan vi vente Jesus når som helst? » Og svaret på dette spørsmålet lyder slik i dette referatet:

«Br. E. A. Nordquelle innledet. Br. Haug, Kleppe, Daniel Nilsen, Oskar Karlsen,
G. Svennevig, Belfrage, A.Johnsen, D. Christoffersen, Jul. Lind, Joh. Martinsen og mange flere deltok i samtalen.
Man var enige i at Jesus kan komme når som helst og at Guds folk ikke skal vente «den store trengsel», men å møte Jesus og løftes op og alltid være hos Herren.»

Jeg synes det er veldig interessant og tankevekkende å lese denne konklusjonen de kom fram til den gang. Særlig med tanke på den tiden vi lever i og hva som rører seg her.

Og vi bør ikke bare henvise til disse «frie» brødres uttalelse i denne sak, men denne forståelse av Jesu gjenkomst har vel også i hovedsak vært den vanlige i forkynnelsen blandt de andre frikirkelige samfunn i vårt land, og også utbredt i lutherske lavkirkelige kretser. Kan i den forbindelse bare nevne noen kjente norske predikanter som eksempelvis T.B. Barratt, Erling Strøm, Sverre Kornmo, Thoralf Gilbrant, Hans Svartdal, Halvar Kolsrud og Adolf Bjerkreim som har skrevet om dette emnet.

Det som har skjedd de senere årene, er at denne forkynnelsen om Jesu gjenkomst i stor grad er blitt borte, og er blitt erstattet med en forkynnelse om «den store innhøstningen» i endens tid som må komme først. Vi møter uttrykk som «folkevekkelse», «landsvekkelse», «verdensinnhøstning»og «gjenopprettelse» av Guds menighet til den første menighets kraft. Det som møter oss i denne forkynnelsen bygger på en anvendelse av Skriften som synes helt ukjent iblant oss inntil for bare 10 – 15 år siden.

Vekkeropet om at Jesus kommer snart, og at det kan skje når som helst, er dermed i ferd med å bli borte, og vi hører og leser profetier og tolkninger som er helt på tvers av det som disse «gamle» forkynnerne ovenfor stod for. Blikket er i stor grad vendt bort fra «Han som skal komme», og til hva som (det påstås) skal skje med Guds menighet før Han kommer.

Nå kan vi naturligvis ikke si at det ikke vil komme vekkelse også i vår tid eller like før Jesus kommer igjen. Ånden ble utgydt på pinsedag og er ikke trukket tilbake. Men å bruke profetordet til å si at det skal komme en spesiell vekkelse og innhøstning før Jesus kommer, blir etter mitt skjønn et misbruk av skriftsteder. Skjønt vi leser i vår Bibel at det mot slutten av denne tidsalder skal bli vanskelige tider – og om det store frafall – får vi nå stadig høre at denne siste tid skal bli den beste i hele menighetens historie, med store tegn og under og millioner av sjeler som skal høstes inn.

Denne forkynnelse har i stor grad kommet til Norge gjennom forkynnere som eksempelvis Aril Edvardsen og Åge Åleskjær. Innen Trosforkynnelsen er jo «endetidsvekkelsen» et av de mest sentrale tema. Kan i denne sammenheng vise til bøkene «Verdensinnhøstningen på vei mot oss» og «1990 årene – Guds tiår for Europa»  av Aril Edvardsen, og «Storme Himmelen» av Åge Åleskjær.

Dessverre, vil jeg si, er disse tankene nå på god vei inn i de fleste evangeliske sammenhenger i vårt land. Er det ikke på tide å ta et oppgjør med denne villedende forkynnelsen, og «grave opp igjen de gamle brønner»? Vi ser hvordan synden brer om seg både i samfunnet og i Guds menighet. Den eksplosive utviklingen i homofili-spørsmålet viser jo bare hvor langt på natt det er, likedan den underholdningskulturen som er utbredt i Guds forsamling. Og kjærligheten – er den ikke på vei til å bli kald?
Er det ikke da på tide som aldri før å rope ut et klart: «Jesus kommer snart» – et vekkerop til de mange som ennå står utenfor samfunn med Gud, og til trøst og oppmuntring for oss som er frelst?
Vil til slutt ta med noen ord av Frank Mangs som stod i bladet Evangelisten for noen år siden:

«Som ung forkynner trodde jeg at Jesus skulle komme før år 1935. Om tidens tegn den gang talte for at Hans gjenkomst var nær forestående, så er det mye mer som taler for det idag. Aldri før har tiden vært mer moden for Herrens gjenkomst enn nå. Både den onde og den gode åkeren er klar for høsting.»

Er det ikke slik at en sunn forkynnelse om Jesus gjenkomst, både skaper «himmelsinnede» og forventningsfulle kristne, som samtidig ser nødvendigheten av å gjøre som Jesus sier om seg selv i Joh 9:4:

«Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg, så lenge det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide.»

«Vær derfor beredt, dere også! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker.» Matt 24:44


06.2000