JESU TRIUMF PÅ KORSET

INGULF DIESEN: VÆR PÅ VAKT MOT AVVIKENDE LÆRE OM FORSONINGEN:

(Denne artikkelen er gjengitt fra Det Gode Budskap nr. 4 – 1. mars 1987, hvor den sto under vignetten: Med åpen bibel.)

I deler av den karismatiske vekkelsen, er det blitt spredt en avvikende lære om forsoningen. Spesielt har Kenneth Hagin gjennom sin bibelskole i Tulsa i Oklahoma, og gjennom bøker og småskrifter spredt en slik lære. En del av dette er kommet på norsk. Men Hagin støtter seg til E.W. Kenyon og hans bøker. Derfor siterer Hagin ofte Kenyon.

 

Korset er seierens og

frelsens tegn,

anstøt for kjødets lyst.

Korset er balsam og sildig regn,

over et såret bryst.

 

Slik jubler den danske sangerevangelisten J. Santen, og hyller korset. Intet kan glede en evangelisk forkynner mer enn når han i Åndens kraft lykkes å fremstille Kristus korsfestet, som malt for øynene til sine tilhørere.

Slik har vi også møtt hovedstrømmen av den karismatiske fornyelsesbølgen, som vi vil være åpne for. Men alle forsøk på å svekke korsets kraft og totale seier, vil vi advare på det sterkeste mot.

I E.W. Kenyons bok «What Happened from the Cross to the Throne», sier han på side 59 når han taler om Jesu Kristi lidelser: «Var det mentale, fysiske eller på en uforklarlig måte åndelig? Det kunne ikke ha vært mentalt, fordi han og Faderen planla det. Det kunne ikke vært fysisk, fordi synden ikke er en fysisk ting. Gud handler på det åndelige område

Fordi Kenyon videre understreker at synden er et åndelig problem, mener han at Jesu legemlige død på Golgata ikke kan sone synd. Hagin følger opp i boken «Navnet Jesus» og erklærer på side 25: «En fysisk død vil ikke fjerne våre synder. Han smakte døden for alle mennesker – en åndelig død». Slik lærer Kenyon og Hagin, og flere av deres disipler. Men hva sier Guds ord?

Bibelen sier at Gud har forsonet oss med seg selv, da Kristus led døden med sitt jordiske legeme (Gal. 1,22).

Skriften sier at Jesus ved å gi sitt legeme, avskaffet loven med dens bud og forskrifter, og i sitt legeme forsonte oss alle med Gud da han døde på korset – og der drepte fiendskapet (Ef. 2,15-16).

Guds ord sier at Jesus måtte ha kjøtt og blod og bli menneske som oss, slik at han ved sin død kunne gjøre ende på han som hersker over døden – det er djevelen (Hebr. 2,14).

Kristus sier ved sitt komme til verden: «Et legeme gjorde du istand til meg» Hvorfor? Fordi vi skulle bli helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret en gang for alle. For at Kristus med ett eneste offer for alltid – skulle gjøre dem som helliges fullkomne (Hebr. 10,5.10,14).

På bakgrunn av alle disse skriftstedene må det sies at det er en ren fornuftstro som erklærer at legemlig død ikke kan løse det åndelige problemet som synden er.  Når Guds ord sier at det er ved Jesu legemlige død Jesus sonet for synd, og tok bort synd – så tror vi det, takker for det, lovpriser Gud for det – nå og i evigheten. Alle steder der står i Bibelen om Jesu blod, understreker at det er Jesu legemlige død som har sonet våre synder. Johannes Åpenbarings store lovprisningssalmer går til Lammet som ble slaktet, for det var på denne måten vi ble kjøpt fri.

UBIBELSK

Vi kunne tatt fram mange sider av Kenyons og Hagins forsoningssyn, som vi må avvise som ubibelsk. Men vi skal bare nevne en sentral side til i denne sammenhengen.

På side 60 i den samme boken av Kenyon som vi siterte fra, står det rett ut: «Verket ble ikke fullbrakt på korset». Kenyon lærer at djevelen tok Jesu ånd da han døde på korset, og førte han til helvete hvor han led i åndelige lidelser, som førte til vår forløsning fra synden.

Hagin følger opp i boken »Navnet Jesus», og sier at Jesus gikk til helvete i vårt sted (side 25), og at han var nede i lidelsens fangehus i selve helvetet, og oppfylte rettferdighetens krav på vegne av hver og en av oss (side 28).

Men hva sa Jesus? Jesus sa på korset i det øyeblikk han døde: «Det er fullbrakt» (Joh. 19,30).

Det er ganske utrolig at noen kan motsi Jesus så direkte og rett i ansiktet. Men like utrolig er det at mange forsvarer en slik lære, og sier at de som reagerer mot er negative. Men det er den som fornekter Jesu egne og klare ord, som er negativ -som sier nei. Vi sier hundre prosent ja til at frelsen var fullstendig og fullbrakt på korset – alt er ferdig.

«NEDERLAG»

Vi tar med et sitat til fra Hagins bok, «Den troendes autoritet», side 13: «Vårt problem er at vi har hatt for mye forkynnelse om korset, derfor har folk trodd at det var der de skulle oppholde seg, men korset er egentlig et sted for nederlag». Så kritiserer Hagin at «noen pinsevenner som har mottatt den Hellige Ånd, har gått tilbake til korset og blitt der siden».

Men hva lærer Bibelen? Bibelen lærer i Gal. 3,1-5 at det er når Kristus males som korsfestet for øynene på folk at man får Ånden (vers. 2). Og at man videre stadig utrustes ved Ånden, så det skjer tegn og under og kraftige gjerninger (vers. 5). Troens forkynnelse er Kristus-forkynnelsen. Det er forkynnelsen om Kristus og han korsfestet.  Skriften sier at det var når Kristus ble lydig til døden – ja korsets død, at Gud høyt opphøyet ham og gav ham navnet over alle navn (Fil. 2,8-9).

Guds ord sier at Kristus avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe, da han triumferte over dem på korset (Kol. 2,15).

Ja, Bibelen lærer endog at når vi står frelst hjemme i himmelen en dag, så gjør vi det i kraft av Lammets blod. Det betyr i kraft av Jesu legemlige død i vårt sted på korset.

At Jesu totale seier ble vunnet på korset, går også tydelig fram av Matt. 27,50-53. I det øyeblikk Jesus døde, stod alle de hensovede helliges legemer opp (sml. Ef. 4,8-10).

KORSETS SEIER

Jesu fullstendige, knusende og endelige seier skjedde på korset. Vi forkynner korsets triumf, vi forkynner korsets seier, vi forkynner korset, Guds kraft og Guds visdom. Vi forkynner korsets som utløser Åndens kraft. Vi vil oppfordre alle våre medarbeidere til positivt å tro på Jesu seiersrop på korset: «Det er fullbrakt» – og forkynne det. Det er nok for noen en dårskap, men det er samtidig en Guds kraft til frelse at Jesu legemlige død løste syndeproblemet.

Fordi det var full seier på Golgata, tror vi på Jesu trefoldige triumfferd. Først drog Jesus ned til dødsriket og proklamerte seieren, som fikk store konsekvenser for de som har gått til dødsriket, i troen på han som skulle komme. Dernest er Jesu oppstandelse på de førti dager han vandret her på jorden, på en spesiell måte en understrekning av Jesu triumf på korset. Den tredje fase i Jesu triumfferd er Jesu Kristi himmelfart, da den endelige seier blir på samme måte proklamert av ham selv i de himmelske sfærer da han representerte sitt eget blod for Guds trone.

Derfor vil vi be om at ingen følger Kenyon og Hagins lære, men følger Guds klare ord når det gjelder Jesu triumf på korset. Våre menigheter er blitt enige om at lære som strider mot tydelige Guds ord ikke må tåles.

I positiv begeistring vil vi bekjenne og forkynne som før, Jesu Kristi fullbragte forsoningsverk på Golgata. Vi går ikke til helvete for å få frelsevisshet, i tro på at det var der Jesus fullførte frelsen. I stedet går vi som før til korset – til Golgata og får både frelsevisshet og frelsefryd, og synger med Fredrik Wisløff: «Gud være lovet min sjel er frelst i kraft av blodet, ja blodet».