SEMINAR I MOSS MED FOKUS PÅ TROSBEVEGELSEN

Referat fra seminar holdt av Fred Vidar Hjortland 11. september 1999  

Evangeliekirken i Moss (DFEF) hadde i tiden 8. – 12. september 1999 en møteuke med Egil Solheim og Arne Gundersen under overskriften «Korset i sentrum». Lørdag og søndag var lagt opp som et stevne med bibeltimer, seminar og vekkelsesmøter, hvor også Stig Lekardal, Asbjørn Froholt, Jan Veiby og Fred V. Hjortland deltok.

Her følger referat fra seminaret ved Fred V. Hjortland på lørdag, slik det sto i Evangeliekirkens menighetsblad «Godt Nytt» nr. 3 – 99:

Innledning

Asbjørn Froholt ønsket ham velkommen, og understreket at Eldsterådet ønsket å fokusere på trosbevegelsen fordi Eldsterådet ser en fare for dens påvirkning for eksempel via litteratur. Det er eldsterådets ansvar at hele menigheten, ungdomsflokken inklusive, skal ha en felles og sunn grunnidentitet som menighetslemmer. Dette er det første seminaret i sitt slag, kanskje kan det bli arrangert flere rundt om i menighetene.

Gjennomgang av skriftsteder

Hjortland takket for invitasjonen, og understreket med bakgrunn i Efeserne 4, 11-20, hvor viktig det er å komme frem til modenhet og myndighet, og ikke la seg drive av ethvert lærdoms vær. Han ønsket en positiv vinkling fra starten av, og startet den første delen av seminaret med å gå gjennom en rekke skriftsteder i det nye testamentet, hvor skriften taler om det helt sentrale i det kristne budskap, nemlig forsoningen. Denne delen kalte han «Korsets og blodets evangelium». Han understreket også ansvaret han følte ved å stå frem på denne måten, og henviste til at det i Bibelen står at «om noen taler i menigheten, han tale som Guds Ord». Han la også vekt på, som det står om i Judas’ brev, at den troen som én gang for alle er overgitt til de hellige er én tro, likesom det er ett budskap, ett evangelium.

Etter at han hadde gått igjennom samtlige 38 skriftsteder med egne kommentarer (også gjengitt i kompendiet «Korsets og blodets evangelium»), avsluttet han med å si følgende:

«Denne gjennomgangen har med all tydelighet vist oss hva Bibelen lærer om forsoningen, nemlig at Jesus døde en legemlig og fysisk død i vårt sted. Som Jesus selv sier det: «Dette er mitt legeme som blir gitt for dere», –  «dette er mitt blod som utgydes for dere.»

Dette har den kristne kirke trodd, feiret og forkynt i snart 2000 år – og det vil den fortsette med! Men troen angripes til stadighet. I våre dager har dessverre mange blitt ført vill av den såkalte JDS-læren (JDS står for: Jesus Died Spiritually) som først og fremst florerer i trosbevegelsesmiljøene. Med bakgrunn i det bibelstudiet vi nå har bak oss burde den imidlertid være relativt lett å avsløre.»

Orientering om JDS-Iæren

I den andre delen av seminaret konsentrerte Hjortland seg om JDS – læren, som han ut ifra Hebreerbrevet 10, 29 karakteriserte som «et hån mot paktens blod og nådens ånd». Han presenterte og kommenterte denne læren i lys av en rekke sitater fra trosbevegelsens opphavsmenn: E.W. Kenyon som «trosbevegelsens bestefar», K. Hagin som «trosbevegelsens far», og K. Copeland som «trosbevegelsens kronprins». Alle sitatene hadde referanser, de fleste var hentet fra bøker, hvorav noen også selges hos og anbefales av trosbevegelses-miljøene i Norge i dag.

Hjortland fremhevet at Bibelen aldri sier om Jesus at han døde åndelig og ble pint i helvete, og Kenyon innrømmer da også at ingen av Jesu disipler kjente til denne læren. På baksiden av sin bok «What happened from the Cross to the Throne» skriver Kenyon at «endog hans disipler visste ikke hva som hendte i løpet av de tre dagene og nettene. Men vi må kjenne til disse tre dagene, for dette vil bygge tro i oss. Ethvert barn av Gud må kjenne til disse livsviktige sannhetene dersom han eller hun skal kunne leve et seirende liv.» Kenyon vil altså ha oss til å tro på noe Jesu disipler ikke kjente til! Dette er typisk for JDS-læren: Opphavsmannen fikk plutselig en idé, en åpenbaring, og ikke som følge av at han studerte Bibelen!

Kenyon

Av øvrige sitater refereres følgende, først fra Kenyon:

«Jesus døde åndelig på korset tre timer før han døde fysisk. Hans ånd gjennomgikk en forandring, han fikk Satans natur. Han ble gjort til ett med Satan da han ble gjort til synd. Så lenge han var åndelig død, fylt med synd, hersket Satan over ham. Demoner tok hans ånd til dødsriket og han ble pint der i tre døgn.»

«Men vi tror at Jesu fysiske død på korset ikke berørte syndespørsmålet i det hele tatt!».

«Vi har sunget «nærmere korset», og vi har bedt om å få komme nærmere korset, men korset har ingen frelse i seg! Det er mislykkethetens og nederlagets sted.»

«I sin identifikasjon hadde han (Jesus) blitt så fullstendig ett med oss at han selv trengte rettferdiggjørelse da menneskenes straff var betalt..»

Hjortland kommenterte: «Altså, Jesus blir frelst i helvetet og født påny – Guds rene offerlam trenger selv rettferdiggjørelse!»

Hagin

Så noen uttalelser av Hagin, som er en mann som har hatt en enorm innflytelse på svært mange mennesker. Han har gitt ut millioner av bøker, blader og kassetter, og har sin egen bibelskole i Tulsa i Oklahoma (Roger Skaug har for eksempel også nylig gått der, han er nå pastor i pinsemenigheten Salem i Oslo og nyvalgt nestleder i pinsevennenes kontaktorgan).

Hagin sier: «Jesus smakte åndelig død. Han gikk til helvetet for å bringe oss til himmelen.»

«Kristi fysiske død på korset var ikke nok til å frelse oss.»

«Fysisk død ville ikke ha tatt bort vår synd. Han smakte døden for alle mennesker, åndelig død. Synd adskiller fra Gud, åndelig død betyr adskillelse fra Gud. Åndelig død betyr noe mer enn adskillelse fra Gud. Åndelig død betyr også å ha Satans natur.»

«Jesus er den første som noensinne er blitt født påny. Hvorfor trengte hans ånd å bli født påny? Fordi den var fremmedgjort fra Gud. Husker du hvordan han ropte fra korset: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?»

Hjortland kommenterte: «Altså, Jesus selv trenger frelse, å bli født påny! Disse sitatene står i Hagins bok («Navnet Jesus»), som du kan få kjøpt i Filadelfia Bokhandel i Oslo, og den er plassert blant anbefalte bøker!»

Copeland

Videre en del sitater fra Copeland: «Satan vant over Jesus på korset og tok hans ånd til helvetes mørke regioner.»

«Jesus fikk samme natur som Adam.»

«Jesus måtte gi slipp på sin rettferdighet.»

«Da Jesus ropte ut: Det er fullbragt!, talte han ikke om forløsningens store plan. Det var fremdeles tre dager og netter å gå gjennom. Jesus gikk til helvete for å fri menneskeheten for straffen for Adams høyforræderi. Da hans blod ble utgydt bragte det ingen forsoning.»

«Jesus tilbragte tre dager og netter i denne jordens grusomme indre, og gjorde slik at du og jeg fikk tilbake våre rettigheter innfor Gud. De (demonene) torturerte ham mer enn noen noensinne kan tenke seg. I tre dager led han alt det går an å lide.»

Hjortlands kommentar: «Hvis ikke dette er vranglære, hva i all verden er da vranglære?»

Benny Hinn

Benny Hinn har uttalt: «Mine damer og herrer, slangen er et symbol på Satan. Jesus Kristus visste at den eneste måten han kunne stoppe Satan på var å bli ett i natur med ham. Du sier, hva sa du? Hva slags blasfemi er dette? Nei, bare hør, han tok ikke min synd, han ble min synd. Synd er helvetets natur. Jesus ble fylt av helvetets natur!»

«Synd er det som gjorde Satan til Satan. Det var synd som frembragte Satan. Jeg vil bli synd, jeg vil gå til det laveste sted, jeg vil gå til dets opphav, jeg vil ikke bare ta del i den, jeg vil være den helt og fullt. Da Jesus ble synd, min gode mann, ble han det fra A til Å, og sa: Aldri mer. Tenk på dette, han ble kjød for at kjød skulle bli lik ham, han ble døden slik at døende mennesker kan leve. Han ble synd slik at syndere kan bli rettferdige i ham. Han ble ett med Satans natur slik at alle som har Satans natur kan få del i Guds natur.»

«Du store, åh. Den Hellige Ånd viser meg noe akkurat nå. Jeg blir søvnig, jeg sier sannheten, det ligger bare tungt på meg akkurat nå. Han, Jesus, er i underverdenen nå. Gud er ikke der, Den Hellige Ånd er ikke der. Og bibelen sier at han ble født. Vet du hva ordet «født» betyr? Det betyr «født påny». Vil du ha et sjokk til? Har du blitt født? Det har han. La ingen forføre deg. Jesus ble født påny! Du sier: Hva er det du snakker om?  Han ble født påny. Han måtte bli født påny. Hvis ikke han ble født påny kan ikke jeg bli født påny. Da ville jeg aldri bli født påny. Hvordan kan jeg stå ansikt til ansikt med Jesus og si: Jesus, du har gått gjennom alt jeg har gått gjennom, bare ikke den nye fødselen.»

Hjortland kommenterte: «Benny Hinn mener altså at siden vi trenger frelse måtte Jesus bli frelst, og siden vi måtte bli født påny ble Jesus født påny! Hinn lærer at Jesus midlertidig mister sin guddommelighet etter korsfestelsen.»

Hva er bibelens lære?

Hjortland siterte så hva Dr. Walter Martin, tidligere leder av Christian Research Institute i California (som er en betydelig apologetisk institusjon), har sagt: «Det er toppen på teologisk dårskap å redusere Guds sønn, den andre person i den hellige treenighet, til en fortapt synder med Satans natur, og så sende ham til helvete med behov for gjenfødelse før han kan fullende forløsningsverket.» Martin sier også: «Det greske ordet som blir oversatt med rettferdiggjort i vår bibel er et lov-uttrykk lånt fra det romerske rettssystemet, og som ganske enkelt betød å bli erklært «ikke skyldig». Det er helt klart at vi i dette bibelverset (1 Tim 3,16) blir fortalt at Jesus blir «godtgjort å være rettferdig», eller «vist å være rettferdig», ikke at han «ble gjort rettferdig» slik som Copeland mener. Å si at Guds hellige sønn, den andre personen i treenigheten, tok på seg Satans natur, endog så meget som et tidels sekund, for ikke å snakke om tre dager og netter, er grov vranglære, og intet mindre enn blasfemi.»

Til slutt i den andre delen av seminaret sa Hjortland: «Vi må forstå alvoret i dette. Mennesker som hevder slike ting ødelegger evangeliet for oss, de er fiender av Kristi kors, de ringeakter paktens blod. De forkynner et helt annet evangelium, et evangelium verken Jesu disipler eller den kristne kirke kjente til før Kenyon kom med sin lære! Dette er vranglære som går langt inn i de kristnes rekker, og det er ikke bare trosbevegelsen som er besmittet av den, den brer seg langt inn i pinsebevegelsen og også inn i de frie evangeliske forsamlinger. Vi må våkne opp, og forhåpentlig blir forsamlingen som er her i dag oppbygget på sin høyhellige tro, for å bli ressurspersoner som kan sette ting på plass som Guds menn og Guds kvinner.

Dersom denne læren med disse uttalelsene var sanne, da burde Jesus i stedet for å si at det var fullbragt, sagt at nå begynner den egentlige kampen, for nå skulle han gå til helvete og kjempe med djevelen og demoner. Og i stedet for å si til tyven: I dag skal du være med meg i Paradis, burde Jesus sagt: I dag skal du være med meg og oppleve mine lidelser i helvete. I stedet for å si: Far, i dine hender overgir jeg min ånd, burde Jesus ha sagt: Satan, nå overgir jeg frivillig min ånd i dine hender. Men Jesus sa aldri dette!

Det er interessant å trekke noen paralleller. Typisk for «sekter» er at de alle forvrenger eller benekter betydningen av Jesu soningsdød på korset.

Ahmadiyya-sekten, for eksempel, lærer at Jesus ikke døde på korset for å sone menneskenes synder, men han overlevde og dro til Kashmir som profet for Israels bortkomne stammer, og led en naturlig død ved høy alder.

Ba’hai-religionen sier: Jesu død var intet forsoningverk, men en martyrdød på linje med den flere Ba’hai’er har fått lide.

Eckankar sier: Enhver soningstanke utenom karmas lov avvises som satanisk vranglære, den kristne gud er egentlig den onde makt i tilværelsen.

Antroposofien v/Rudolf Steiner sier at korsdøden utsoner arvesynden, men ikke menneskenes personlige synder, menneskene må selv gjøre disse synder godt igjen gjennom reinkarnasjonens kretsløp.

Swedenborgianismen tror ikke på noen stedfortredende soning.

Teosofien lærer at korset ikke er noe soningssymbol.

Og se nå hvor fint de to følgende uttalelser passer inn i sammenhengen her: «Vi har sunget «nærmere korset», og vi har bedt om å få komme nærmere korset, men korset har ingen frelse i seg.» (Kenyon).

«Da Jesu blod ble utgydt bragte det ingen forsoning.» (Copeland).

Hva er forskjellen?? Dette er sekterisme og ikke kristendom, men det gir seg ut for å være kristendom, og derfor er det farlig!»

Hjortlands konklusjon og påstand var: «Ingen kristen vil kunne si at Jesus mistet sin guddommelighet, fikk Satans natur, ble en synder, en urettferdig, og selv trengte frelse og gjenfødelse. Ingen kristen vil kunne benekte korsets og blodets sentrale plass og frelsende kraft.»

Avslutning

I tredje og siste del av seminaret belyste Hjortland ved eksempler hvordan bøker som går god for JDS – læren markedsføres og selges her i landet. Han spilte også et utsnitt fra en lydkassett av Ulf Ekman.

Han oppfordret så helt til slutt alle med hyrdefunksjon rundt omkring til å «tenne en motild» for å verne flokken av kristne mot denne forførende lære, og også hver enkelt til å forsvare evangeliets sannhet, til det trengs en sann vekkelse.

 

Etter at Asbjørn Froholt avsluttet seminaret med å klargjøre eldsterådets holdning i denne saken (se under) ble det gitt adgang til å stille spørsmål.

 ***

Klar tale!

Det følgende ble uttalt av Asbjørn Froholt på vegne av Eldsterådet i menigheten, ved avslutningen av seminaret til Fred Vidar Hjortland 11.september:

«Vi har i denne menigheten, i hvert fall i eldsterådet, tatt et veldig klart standpunkt i saken, og det har vi stått for. Ikke alle er like begeistret for det, men vi vil i alle fall si at vi har stått for det, og kommer til å stå for det. Men vi ønsker ikke å bli ved en stadig fokusering på alt det gale som andre har, vi ønsker å fokusere på det som er evangeliet.

Samtidig vil vi stå på muren og si: Her er der noen som river ned muren, og det vil vi ikke ha! Vi ønsker ikke besøk av dem, vi ønsker ikke deres tale, sang eller bøker i vår menighetssammenheng. Det er et lederansvar når vi en dag skal stå innfor den levende Gud og stilles til regnskap for hvordan ledelsen vår har fungert for den enkelte i menigheten. Og da kan vi ikke gjemme oss og si at «alle ville ha det», eller at «mange ville ha det», eller at «noen ville ha det». Da spørres det bare: «Hva står skrevet?», det er Skriften vi skal dømmes etter. Vi tror på åpenbaring, men vi tror ikke på noen åpenbaring som fratar Korset sin verdi. Det er godt mulig at noen synes dette er dumt, men vi vil stå for det!»