Den apostoliske menighet i Skriftens lys.

Av M. K. Kleppe

Ap. gj. 2,41-47. 4, 31-33.

(Forkortet referat av forst. Kleppes tale ved konferansen på Moss, ved M. Støve.  –  Fra Misjons-røsten 1938.)

Når jeg idag skal peke på litt om den apostoliske menighet i skriftens lys, så ligger det for mig å tenke mig den som en levende organisme. De var alle satt i levende forbindelse med Kristus, og dermed også med hverandre, som vintreet og grenene, som hodet og lemmene, levende stene, opbygget på hans, den levende sten, et åndelig presteskap til å frembære åndelige ofre som tekkes Gud ved Jesus Kristus.

De var ikke alle like av natur, men Herren forenet dem til et legeme.  De var frelst med samme frelse, fått samme ånd, levde og led sammen, arbeidet sammen og trivdes godt. Tross forskjellige karakterer blev de alle likedannet med hans sønns billede.

Den apostoliske menighet var en åndsfyllt menighet.   De blev alle fyllt pinsedagen.:  Likesom de var frelst ved samme blod, så blev de alle fyllt med samme ånd. Ikke bare på pinsedag, men de blev fyllt gang på gang. Dette var ikke lønnkammerfylde, men det skjedde mens de var samlet. Vi ser også at Peter og Paulus  m. a. blev under kriser fyllt med glede og den hellig ånd. Da Jesu løfte om å døpe med den hellige ånd blev opfyllt blev de alle fyllte. –  Der har vært megen strid om uttrykkene: fyllt, døpt, fallt, men det likner barn som tretter om hvorvidt  3 og 4 er 7  eller om  4 og 3 er 7. Enten en sier døpt eller fyllt så er det det samme.

Den apostoliske menighet var en åndsfyllt menighet. Ikke et lem var uten erfaringen av å være fyllt av ånden.

Det var en bedende menighet.
De var i en bedende tilstand da pinsen kom. Efter Herrens egen bestemmelse kunde ånden ikke komme før.  De bad samdrektig og det blev enda mer samdrektig bønn efterpå. Kom noe i veien kom de sammen og bad endrektig til Gud. De bad da Peter blev fensglet. Kneveien fører alltid frem, intet annet i de troendes liv har så herlige løfter.

Hvert medlem var grepet av trang efter bønnemøter. Hvor det er tilfelle møter Gud alltid op. Han hører og besvarer bønner.

Når vi er i bønnens atmosfære vil vi drives frem ved Guds kraft.

Det var en vidnende menighet.
De fyllte Jerusalem med sin lære. Vi kan ikke tenke oss at en familie kunde bo i underetasjen hos noen av dem uten at de vidnet for dem.

De vidnet om Ham som var opstanden og de fyllte Jerusalem med denne lære.

Satan blev redd og satte igang organisert forfølgelseskampagne for å stoppe dem, men han får være leiehund for Gud somme tider.

Menigheten tellet nu omkring 5000 menn. Med kvinner og barn antas da omkring 20 000 og disse blev sprette rundt omkring.

Gjemte de sig? Nei. De forkynte evangeliets ord.

De hadde frelsen med sig hvor de kom. Ikke fordi de hadde gått predikantsskole, men Guds ord var levende for dem og hjertene brennte, hvilket resulterte i store vekkelser. Det skjedde ikke formedelst ytre prakt, men ved glødende hjerter. Ilden tentes. Somme tider kan vekkelse opstå som følge av noen fattige sjelers bønn i enrum. En bedende menighet kan ikke annet enn være en vidnende menighet.

Da Israels barn kom til ørkenen Sin  (Den kunne gjerne kalles ørkenen «Sint») knurret folket over tørken og la skylden på Moses og Aron, men de gikk inn for Guds åsyn med det og Gud svarte og sa:  Kall menigheten sammen og jeg vil gi regn.

Dette er beste måten å ta det på, og da blir det slutt på tørken.

Kall menigheten sammen til bønn. Slutt med å lyve for Gud. Da blir det syndsbekjennelse og flodleiet renses, så at den levende floden kan strømme og flyte over til dem utenfor.

Jeg tror like meget på vekkelse nu som i den første tid. Får satan oss til å tro den løgn at der ikke kan bli vekkelse nu er vi maktesløse. Jo, Guds Ånd kan ennu gjøre store ting gjennem en liten troende tropp som vandrer i troskap.

Det var en brennende menighet.
De vidnet ikke av tvang, men fordi de elsket menneskene, og de hadde lyst og trang til å vidne.

Det var en seirende menighet.
De skaket grunnvollen i det hedenske Rom,  ikke ved sin mektige kunnskap. Nei, kunnskapen opbleser men kjærligheten opbygger. Igjennem disse i sig selv så ringe og svake redskaper arbeidet Gud. Verden brød sig ikke om dem. De halshugget en Jakob, fengslet en Peter og Paulus, men menigheten ba og det blev til seier, og vi fikk de velsignede brevene.   En Bunian blev fengslet og i fengselet skrev han sine bøker som er til stor velsignelse den dag  idag.  De fengslet Hans Nilsen Hauge og det blev til velsignelse for oss som lever idag.

Gud vil gi, bare Han får redskaper. Bare Han får oss ned så er ingen grense for hvad Gud kan gi.

Det var en menighet som levet et rikt kjærlighetsliv.

De frelste holdt sig sammen som ett legeme. De hadde intet særeie.  De stod sammen i troen på den korsfestede og opstandne og den levende Kristus.

Det er ikke nøie med læren, sier mange. Hvem skal vi rette oss efter av dem som sier at det ikke er nøie med læren eller de som ser efter hva Skriften sier?

Jeg holder på det siste.

De holdt fast ved samfundet.

Der var bare ett samfund, Åndens samfund i Kristus Jesus, Fil. 2, og dette tok de vare på. Kristi fred var den domminerende makt og hvor det er tilfelle er man fredssommelige og fredsstiftende.

De hadde alt felles.

De foretok en slags utjevning så at noens overflod kom andres trang til hjelp. Det var frivillig.

Om du ber om å bli velsignet må du være forsiktig for Gud gir sig ikke før han får alt.  «De gav sig selv først til Herren og så til oss ved Guds vilje». Se hvor de var løst fra sine eiendele. De har sin skatt i himmelen og søker de ting som er oventil. ( Se også 2. Kor. 8 og kap. 9).

Det var en misjonerende menighet.
I førstningen kretset de om Jerusalem, så tillot Gud forfølgelse og de kom til de omliggende steder og så videre ut i hele verden.

Paulus stod i gjeld til alle. Så også vi på grunn av alt det Gud har gitt oss del i.  Misjonærer har berettet om tilfeller hvor gamle har spurt:  «Hvor lenge har dere hørt dette budskap, og hvorfor har dere ikke kommet hit før?»  Det må være sønderknusende å høre slikt.

De holdt fast ved brødsbrytelsen!
I førstningen brøt de brødet hver dag. Så blev det hver første dag i uken.  Vi lar brødsbrytelsen være tilfeldig. Noen sier de får ikke noe av den.  De burde skamme sig.  Andre sier de forstår den ikke.

Ta det som det står.  I. Kor. 10, 16-17.  11, 23-26.

Hvor ofte en skal bryte brødet beror på hvormeget man elsker Kristus. Vi går ikke til brødsbrytelsen bare for å få noe, men for å gi.

Vi velsigner. Han prises på nytt. Når alle samles til dette får en alltid velsignelser. Er det noen som splitter er de ikke de ved Herrens bord. Det samler.

Da Esras skulde gjenreise templet bygget han alteret først. Få istand Herrens bord før noe annet gjøres i menigheten. Hvor to og tre er samlet i Jesu navn der er Han midt iblandt.

«Samle Menigheten og jeg skal gi vann.»