Barratt om Nordquelle

Sitert fra Korsets seier i Misjons – Røsten 1936

Som kjent sluttet E. A. Nordquelle som forstander for virksomheten i Møllergt. 38, Oslo 1. april.

Br. Barratt skriver i den anledning i «Korsets Seier» blant annet:

Å gi noen offisielle data kan vi ikke. Hans portrett er av det slag som mange kunde tegne med noen få streker, og dog vilde en dyktig fotograf finne det vanskelig å gjengi alle detaljer i det.

Min hustru sier, at hennes tidligste erindringer om Nordquelle var, at han stod som predikant i Bergens frimisjon og hadde god fremgang der. Så kom pastor Otto With til Bergen og vidnet om en ny, herlig erfaring, nemlig at Guds barn kunde få et vidnesbyrd om et rent hjerte. Forunderlig! – enda br. Erik Andersen ikke kunde høre det minste, grep dog denne sannhet ham så dypt at han kom i stor nød, og opnådde også at Herren gjorde dette i ham og beretter om denne oplevelse på følgende måte: «Gud ga mig et sådant rent hjerte, at jeg ønsker bare jeg hadde en glassplate over hjertet så I kunde se inn og se hvad Gud har gjort ! » Mange blev naturligvis forskrekket over en slik fremstilling av helligghetsverket. Men det var et billede og må opfattes således. Han mente at  G u d  virkelig kunde gi oss  r e n e  h j e r t e r!  Og omtalte denne oplevelse således at mangfoldige mennesker kom inn i velsignelsen.

Da jeg kom hjem fra Amerika og mine reiser forøvrig, så stillet Nordquelle sig meget velvillig og åpnet sitt lokale for mig. Men når stormene var verst, så turde vi ikke bekjentgjøre møtene i avisen sa han. Men der var folk nok.

Idet jeg har følt mig ledet av Herren har jeg nok foretatt skritt som min gamle, kjære venn ikke kunde sympatisere med mig i. Vi har krysset klinge mangen en gang i våre blad. Men idag nevner vi ikke alt dette. Vi nærmer oss det herlige land hisset – både han og jeg! Og det er med vemod vi tenker på at han må trekke sig tilbake fra ildlinjen – iallefall den forreste linje. Må Guds Ånd hvile over hans siste dager og gjøre dem lyse. Han har ved Guds nåde lyst godt op for mange! Så takker vi ham for alt godt vi har nytt sammen på livets store slagmark! Fred! »