Hvad er Guds menighet?

Fra evangelist-konferansen i Kristiansand 26. – 28. juni 1926
Ved M. Støve.

(En konferanse blant De frie venner – nå DFEF. Tatt fra Det Gode Budskap nr. 10 – 1926. Redaktør: E. A. Nordquelle. )

Innledet av Daniel Nilsen.

Det kunde tenkes aa være overflødig aa behandle et saadant emne, da alle frelste burde have greie paa det. Det vilde være gledelig om saa var, men da der desværre er megen forvirring om denne sak, tror jeg det vil være gavnlig aa se efter hvad Guds ord sier. Bare Guds eget ord bør avgjøre enhver sak i livet. Ikke hvad jeg, men hvad Gud har sagt.

La os se Ef. 1, 22 – 23.
I dette ord faar vi vite fire ting:

1. At der er noget som kaldes menighet.
2. Her fortelles hvem det er som er menigheten.
3. Likeledes hvem som er hode for menigheten.
4. Samt hvem som fyller den.

For aa faa klar tanke fra først av skal vi merke os at «menighet» kommer av det greske ord: «eklesia» og  betyr: De utkaldte.

Rebekka er billede paa hvad utkaldt betyr.

Abrahams tjener blev sendt for aa hente en brud for Isak. Hans ord var et kald til Rebekka. Bibelen gir rett til aa tro og tale om at Elieser var et billede paa den Helligaand. Rebekka paa dem, som tar imot kallet – de utkaldte.

Rebekkas kald førte henne ut fra det gamle forhold. Et kald ut fra noget – Gud fører ut fra noget og inn i noget andet. De som anammer, er de som kommer ut, og de kommer ut fordi de har tat imot kallet.

Rebekka svarte: Ja. – Saa i Aandens rike ogsaa. Si: Ja! begynd med engang.

Naar en mand ber om en kvindes haand og faar den, kommer trolovelse istand. Hun blir hans brud. Saa paa det aandelige omraade ogsaa. Det kan ikke være tale om at den lutherske statskirke er Kristi menighet paa jord. Om saa var vilde alle som staar i den leve for Gud. Men nei  – der er rum for alle, baade skjøker og horkarle, forbrytere av alle slag. Presten kan nok kalde dem: «Min menighet», men Guds er den ikke.  Et menneske blir aldri lem paa Kristi legeme ved innrullering, bare ved ved den nye fødsel.

Naar Gud hadde skapt Adam, sa han:  «Det er ikke godt at et menneske er alene, jeg vil gjøre ham en medhjælp som er Hans like».  Og Han lot en dyp søvn falle over Adam, tok et ribben og dannet derav en kvinne og ledet den til Ham.  Da sa Han:  «Denne er sandelig ben av mine ben og kjøtt av Mitt kjøtt. Denne skal kalles mandinde, ti av manden er hun tat».  Dette er et billede paa Kristus, hvis side aapnedes paa Golgata, for aa erhverve Sig en brud som var kjøtt av Hans kjøtt og ben av Hans ben.

Kanske her repræsenteres forskjellige meninger idag;  men la alle meninger som ikke stemmer med Guds ord gaa paa skraphauge.  Du regner kanske med, at saa mange du faar skrive inn, saa stor er din menighet; men det staar ikke i Guds ord.

Kristi menighet er ikke de som samles her eller der, men det er saa mange som er utkaldte.  De er ben av Hans ben og kjøtt av Hans kjøtt.

Altsaa:  Det er bare den aandelige fødsel som gjør en til medlem av Kristi menighet. De er født der, ikke innskrevne av mennesker.

 


Dammen: Ved to og tre vitner skal enhver sak stadfæstes.  Daniel Nilsen har specielt trykt paa at det er de fødte som regnes aa tilhøre menigheten. Jeg vil læse Heb. 12, 22-23.  Det er specielt uttrykket «førstefødte» jeg vil peke paa. Aa være født til en ting slaar alle argumenter til marken. Det vi er født til, det er vi. Det kan en aldrig komme forbi. Vi fødes ind i menigheten. Dermed er alt klart.

Uttrykket «førstefødte» er herligt og stort. Den gamle pakts førstefødtes stilling var stor. Deres rettigheter kunde ikke fratas dem. De kunde ikke omstøtes. Om den næstfødte var mer begavet hadde intet aa si, den andre var født til retten. Der staar en alvorlig advarsel i Guds ord  (Heb. 12, 15-17).  –  –  Ikke en vanhellig som Esau, der for en eneste ret mat solgte sin førstefødselsret. Han overlot den til Jakob, og da blev den hans. Esau fik ikke førstefødselsretten tilbake, skjønt han søkte den under taarer.

Alt førstefødte baade av dyr og mennesker hørte Herren til. Senere tok Herren ut en stamme – Levi stamme – som skulde være den førstefødte. En herlig stilling! De skulde ikke kjæmpe for arven. Herren skulde være deres arv og del.

Det gjælder aa ta vare paa den stilling en er født til. Vi er født ved sandhets ord til aa være en førstegrøde av al Hans skapning. Om vi ikke har betingelserne har intet aå si. Vi er født til aa være Guds førstefødte. Vi var dypt sunkne, men Gud frelste os, og vi blev førstegrøden av Guds skapning. Vi tilhører den førstefødte menighet. Ta vare paa førstefødselsretten din, saa du ikke taper den herlige stilling. Blir vi optatte med det og det menneske, og ser hen til menneskelige ledelser og paragrafer, frykter jeg for at synet drives bort fra kjernen og troeslivet ødelægges. Der er forskjellige ting som ser store ut, men bli i førstefødselsretten og forakt ikke denne.

Hvad er så Guds menighet?  Nogen sier: Katolikkirken, nogen statskirken, nogen metodistkirken, nogen baptistkirken eller pinsevennerne eller de frie venner; men nei, det er de fødte!


Thorsen: Evig ja og amen til alt som er talt! I samme vers staar: «som er opskrevne i himmelen». Disse er ikke døde, men levende. Ikke saa som jeg har set i butikvinduer.  Der er utstilt store voksfigurer, som kanske smelter i sterk hete. Så er det ikke med Guds menighet. Voksfigurene hverken ser eller hører, ei heller kan de bevæge sig. De er døde. Guds menighet er levende, og Kristus er hode for alle lemmene, og dette er jeg glad for. Der Han har sat mig er jeg helt og trives godt. Blodet pulserer gjennem hele legemet. Broder Andresen, som nu er hjemme hos Herren sa:  «Jeg er miskjendt paa jorden; men anerkjendt i himlen». Denne anerkjendelse holder naar alt andet paa jorden svikter.

Det som mennesker kalder orden, kan være uorden i Guds øine.  Kan du faa til noget som er saa skjønt som det som Jesus har gjort?  «Om alle konger steg frem paa rad i al sin kraft og vælde. De maktet ei det mindste blad aa sætte paa en nelde».  Han utvikler større og større herlighet. Naar disciplene kom tilbake begeistret over at aandene var dem underdanige, sa Han at de ikke skulde glæde sig derover; men over at deres navne var skrevne i himlen.  – Ikke med blæk og pen. De er lem paa legemet, sten i bygningen, saa som skriften sier, og da har vi det godt.


Hedin: Hvad tid blev Kristi menighet til?  Alle bibelens granskere er enige i at den blev født paa pinsedag. Fra den dag kan ingen røre ved den. Alle de der tilhører menigheten er født ovenifra i det himmelske. Der var en jordisk menighet, og der er en himmelsk. Den jordiske kunde tas paa med hænder og si: «Se, der er presten vor med kjole og pynt».  Dog, dette var forbilleder; men billedet ophørte da virkeligheten kom. Barn famler fremdeles med saadanne ting og lar sig drive av forskjellige lærdomsveir. De som ikke holder sig til Kristus drives med i lærdomsveirene. De tilhører barnestadiet. Der er ogsaa ældre som drives med, skjønt de efter tiden burde være lærere.

Vil tilslut understreke Jesu befaling:  Glæd eder over at eders navne er skrevne i himmelen.  Fest eder ikke ved det synlige, selv om aanderne skulde være underdanige.


Kjelaas: Der skal være 1229 sekter i verden, men jeg tilhører Nazaræersekten  – Den Guds vei. Det har stor betydning aa forbli utenom leiren med Ham. Da Nehemias hadde bygget murens høide, saa han noget som bragte ham til aa graate. De hadde medbragt hedenske kvinder.

Bli renset fra al gammel surdeig. Mange har gaat ut fra partier, men de har bragt med sig noget urent. Rør ikke ved urent, skild eder fra det, saa vil Jeg være eder en Far, og I skal være Mine sønner og døtre, sier Herren den Almægtige.


Skipperud: Jakob tjente i 7 aar for Rakel; men han fik Lea. Hendes øine var matte, og hun var ikke saa meget aa se til som Rakel; men Gud hadde bestemt hende til aa været stammoder for Jesus.


Drillh: Ap. Gj. 21, 28  – som Han vandt med Sit eget blod. Menigheten er blodkjøpt. Der er mange meninger om hvordan en kommer inn i menigheten. Nogen mener de kommer inn ved vand (daap).  Det gaar an ved vand aa faa sit navn skrevet i en protokol; men aldrig i Guds menighet.  Der maa de fødes inn.

Om jeg faar se noget andet, lar jeg mit eget gaa i støvet, men jeg ser at de blodkjøpte tilhører menigheten. De er ikke født av kjøts vilje, men av Gud.
Den som kommer støter Han ikke ut.


Daniel: Mange spør, nogen av ængstelse, nogen av andre grunde, om en ikke maa vite hvor en hører hjemme?  Naar en er født ovenifra tilhører en menigheten. Naar skal dette gaa op for folk?

Jeg har mange barn; men naar de blev født, spurte vi ikke om de skulde skrives inn i vor familie. Og aldrig spør barn paa gaten om de har skrevet sig inn i deres familie.

Ja, men det blir saa løst, sier folk.  En kunde fristes til aa si med Paulus:  I er ennu kjødelige. Det er ifølge indre baand en bindes fast.

En mann brak benet og det blev spjelket og lagt i gips. Dette gjorde ondt; men der var ingen som sa, at nu var hans ben fast og godt.  Nei, Gud sa til Moses: Du skal gjøre en lysestake av purt guld, med drevet arbeide skal lysestaken gjøres, dens fot og dens stang, dens begere dens knopper og dens blomster skal være i et med den, og seks armer skal staa ut fra dens sider (2. Mosb. 25,  31, 32).  Armene skulde ikke skrues paa, men være støpte i et med staken, og enten nogen tror det er løst eller ei, saa hænger jeg fastere enn nogen tror.


Str. Evenstad:  Mange har spurt i Afrika, hvilke sekt jeg tilhører; men jeg har kun hvad der staar skrevet i denne bok. Det er alt indblest av Gud. De hellige Guds mænd talte, drevne av den Helligaand. Det staar naar himmel og jord forgaar. Det er bedst aa forbli i den frihet, hvormed Kristus har frigjort os. Ogsaa her hjemme blir jeg spurt hvem jeg tilhører; men kan kun svare, at jeg tilhører Gud. Det ser løst ut; men disse løfter har holdt for mig i 12 aar i Afrika. La os være frie baade hjemme og ute, paa det grundlag Kristus har frigjort os. Herrren kjender Sine. De der er født av Gud er virkelig fri.


Hedin:  Hvem tilhører du? (Ham som kjøpte mig! ropte missionær Anna Jensen).  Det er riktig! Folk har gjort vandet grumset, derfor er det vanskelig aa se klart endog for de ærlige og oprigtige.

I 1. Kor. 3 ser vi partiaanden formørker forstanden. De partiske skal være utenfor. Det tilhører det vederstyggelige.

Lyset klarner. Det er herlig aa tilhøre Jesus. Ved en brødsbrytelse i Bergen stod jeg ved døren, da der kun var adgang for Guds barn.

«Er du frelst?» spurte jeg en søster som kom. «Ja», svarte hun.  «Værsaagod, vi har brødsbrytelse i aften». «Nei, da kan jeg ikke gaa inn, for jeg tilhører ikke her!» «Nei, men tilhører de ikke Jesus?»  «Jo, men jeg tilhører ikke disse, men metodistene».  «Hvor staar det i bibelen?»  – «Det staar ikke der!»  «Nu vel, du tilhører Jesus – værsaagod).

Vi er trolovet med een mand. Det er Jesus Kristus.


Kjelaas:  2. Mosb. 25, 8:  «Og de skal gjøre Mig en helligdom, og Jeg vil bo midt iblandt dem».   26, 15:  «Og du skal gjøre plankene til tabernaklet av akasietræ opretstaaende. Ti alen lang skal hver stolpe være» osv.

Hvilken længde og dimensjoner jeg har, vet jeg ikke, men at jeg hører med i tabernaklet, vet jeg.

I Amerika faar barna vokse frit fra fødselen av, men her bindes de i bandager, saa føtterne knapt kan bevæge sig. Gud vil vi skal vokse frit uten bandager.

Det var en gang jeg kom inn i et stort fjøs, hvor kjørne og kalvene stod og brølte og sparket og slo med hornene.  Jeg spurte straks hvorfor de var saa ustyrlige. «Jo», lød svaret, «de kjender tæften av gro».  Men hvorfor da ikke slippe dem ut, da?»  «Nei, jeg maa først sætte op et gjærde!»  Saaledes er det. Mange troende staar i baaser og glefser over til hverandre; men det er ikke «bolkekristendom» vi har. Naar krybben er tom biter de hverandre, men lovet være Gud. Han har ført mig ut i et vidt rum.


Dammen:  Menighetslivet er fremstillet under mange billeder i skriften.  Den taler om Abraham som far for de troende.

Hvad var Abrahams tro?  Det var en speciel tro paa løftene.  Disse var git førend omskjærelsen, og Paulus kaller ham far for baade de omskaarne og de uomskaarne av troen. De er alle ett ved tro paa løfterne, og Abrahams barn enten de er omskaarne eller ei.

Menighetslivet er som et familieforhold.  Mine barn flyr ikke til naboen for aa faa mat; men kommer hjem for mat og seng.  Det har aldrig faldt mig inn aa staa ved døren og forlange adgangskort, naar de kommer inn.

Vi vet vi er søskende. Du vil si: Du tilhører de frie venner. Jeg svarer nei, men jeg tilhører dem som er født av Gud.  De er mine venner.  Der er desværre sat op mange gjærder, hvilket er det styggeste jeg vet.


Skoie:  «Salig er den som ikke forarges paa Mig», sa Jesus.  Der er dem som forarges over at en gjør Guds sak til privat sak. Vi har meget aa takke moderkirken for. Vi tilhører jo det Jerusalem her oventil  Gal 4, 26;  Heb. 12, 22).  Det er vor mor.

Herren frelste mig over i Amerika, og jeg kjendte straks jeg blev født av samme Aand og siden frydet jeg mig sammen med de øvrige. Gjærderne har voldt mig megen bedrøvelse, fordi Guds ord sier at vi skal være ett.


Wintersborg:  Efter aa ha staat frit i 28 aar, vil jeg faa lov aa si nogen ord her idag. Vi har hørt, at Guds menighet er de som av hele hjertet kan kalde Gud sin far. Disse er like anerkjendte av Gud og bør anerkjendes fuldt ut.

Kristus er hode. Hvad makter vel vi med aa føre de frelste ut av partierne?  Om vi alle stod sammen vilde helvede skjælve; men dørene er gaat ut av hængslene og linjerne er blit uklare; men Herren skal snart komme og samle de adspredte Guds barn til en hop. Det er vort haap. Skal vi sparke hverandre?  Tale ilde om hverandre?  Strides?  Hvad kan vi gjøre?  Det er kun en ting som fører frem  – kjærligheten.  Enhver strider for det de mener er ret.  Men der er andre veie aa slaa inn paa. Bøn og kjærlighet.


Hedin:  Alle er kjøpte, og der er kun en vei inn i Guds menighet, det er gjennem fødsel og besegling av den Helligaand.  Andre vitnesbyrd brister, men ikke Guds. Gud har git vitnesbyrd i Kristus.  At det aa staa i menigheten er det samme som aa staa i frelsen er givet.  Gud har Sine i de forskjellige korporationer, og han skal hente Sine.  Men der staar noget forfærdeligt i bibelen  (Aapb. 17, 5).  Det er klart at dette sikter til katolikkirken. Jeg vover ikke aa si at der ikke findes nogen frelste, dog,  har de dræpt 50 000 000  troende.  Hun er mor for vederstygegligheterne. Gaa ut fra hende  –  rør ikke ved noget urent.

Pastor Bjørk fortalte om noget som hendte ombord i et engelsk skib paa en reise fra lndien:  Der blev bekjendtgjort at der skulde være altergang ombord, hvilket han glædet sig over og gik straks og meldte sig som nadværgjest.  Han tok like til presten og præsenterte sig som pastor Bjørk, og meddelte at han ønsket aa delta i nadværen.  Men den engelske prest svarte:  Desværre –  den angelsaksiske kirke tillater kun medlemmer å gaa til alters.

«Aa», svarte Bjørk:  «Jeg trodde det var Herrens bord!»  Dette var rigtig sagt. Der staar i bibelen at endog prestene blev troen lydig.  Jeg tror ikke at dørene er gaat ut av hængslene, saa som br. Wintersborg sa, men er fuldkommen enig i at linjerne er gjort uklart.  Jeg har dog god tro paa at Gud skal føre Sin sak frem.

Der er dem som sier, at en tilhører der som en blir frelst.  Det er ikke sandt. De tilhører Ham, og er født av Aanden.  De som er født av Aanden er som vinden. De er ikke gode aa binde.

Oppe i Hallingdal negtet presten mig aa bøie knæ paa møtene.  Jeg stod derfor mens jeg bad i tre uker.  Gud er ikke bunden til form og skik.  Men da faldt folk mellem bænkene, og presten løp sin vei.