Men bli fylt av Ånden

Av M. K. Kleppe

(Fra  «Tenkt og Oplevet»- IV  i Det Gode Budskap nr. 8 – 1940)

.. «Derfor  vær ikke dårer, men forstå hvad Herrens vilje er! Og drikk eder ikke drukne av vin, for i det er der ryggesløshet, men bli fylt av Ånden, så I taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige viser, og springer og leker for Herren i eders hjerter, og alltid sier Gud og Faderen takk for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn, og underordner eder under hverandre i Kristi frykt». Efes. 5, 17 – 21.

– «Derfor! – der peker hen på de foregående vers – som taler om en rett vandring i lyset. Altså her har vi Åndens fylde i forbindelse med det praktiske liv – hvilket også de efterfølgende avsnitt i kap. 5 og kap. 6 viser.

– «BLI fylt av Ånden!» peker hen på en naturtilstand hos oss. Et stadig åpent forhold til vår Gud og Frelser, så at Hellig Ånden stadig  får ha oss i sin besiddelse for å fremstille Kristus i oss – Gal. 4, 19.  –  Her går det ikke an å «leve høit» på en «førsteoplevelse» av Åndens fylde.  Den kan man ha – men på grunn av, at man ikke i vandringen har vært lydhør for Herrens røst – er man kommet inn i tomhet, da Ånden er bedrøvet. Efes. 4, 30-32.  Her er det ikke spørsmålet om vi har og eier Hellig-Ånden, men om  Hellig-Ånden har og eier oss!
– «La eder fylde av Ånden!»
(Dansk og Svensk overs.)  «Det jeg åpner mig for – det blir jeg fylt av»  –  Her har vi Herrens tydelige vilje  med alle Guds barn! Og det er også  absolutt nødvendig  for alle Hans barn. Nødvendig både for tjenestens skyld og vandringens skyld!

Og, Gud være lov!  –  Det er også mulig for alle Guds barn å bli fylt av Ånden!  Fortsette å være fylt – være tatt i besiddelse av Hellig-Ånden! –  Innser vi vårt grenseløse behov i denne henseende?  –  Attrår vi det? Vandrer vi i lyset – så vi er under rensningen av blodet? 1. Johs. 1, 7.  Går vi troens vei  –  er takkende kristne?  –  Ps. 50, 23.  Ja, da sier skriften at vi skal skue Guds frelse! Begjærer vi i våre bønner, da HAR vi! Mark. 11, 24.   Luk. 11, 13.1.  Johs. 5, 14-15.   Ære være Gud!  «Ser du mig» – sa Elias til Elisa  – da skal din bønn være hørt! 2. Kong. 2.  Og Elisas’s blikk fulgte Elias  –  og han fikk det han  begjærte:  en dobbelt del av hans ånd!  – Profeternes barn så det. De sa: «Elias’s ånd hviler over Elisa!»  Ikke noe tomt skryt fra Elisas side –  Men de andre gav ham vitnesbyrd.

Her –  på dette område –  behøves ydmykelse og renselse. Her er så megen opblåsthet! –  Så megen sjelelig stimulanse! –  Så meget som synes å være noe –  men som bare er bedrag.  –  Guds barn!   Vær forsiktig med
HVEM du lar legge hendene på dig!   –   Der finnes åndsforførere også av fremmede ånder! Religiøse ånder som gjør dig mindre nøie med vandringen men som opblåser dig  –  som bare søker det som mennesker ser. Herre, bevar oss!   –   Og har du blitt besmittet av sådant, så bare bekjenn det – for din trofaste Gud og påberop blodets kraft – og du skal settes i frihet, så du fylles av  «den saktmodige og stille ånds uforkrenkelige vesen»  –  som er meget kostelig for Gud! 1. Petr. 3, 4 flg.

Den Ånd som fører inn i oss det vesen som åpenbares i «kjærlighetens høisang», 1. Kor. 13.

Med hilsen i Herren Jesus fra en som ønsker å følge denne linje.

                                                                                             M. K. Kleppe.