Forkynnere i alfabetisk rekkefølge:


Andreassen, Alfred:
Friheten i Kristus

Andreassen,Edvin:  Født av kjødet – født av Ånden

Belfrage, D.O.:  Kildeporten
                             Maria bebudelse
                             Vannporten

Bentzen, Hans:  Menigheten

Bergshaven, Erling: Vår åndskamp

Boltzius, F.A.:  Helbredelsens gave

Bonar, Horatius: Korsets budskap

Bryntesen, Karl: Eders hjerte forferdes ikke!

Dolman, D.H.:  Åndens kraft og fylde

Edvin Andreassen: At vi alle må være ett

Engh, Lyder: En annen talsmann
Forløsningen ved hans blod
                        Forsoningen
                        Gud og mann
Tyrus og Sion

Ersrud, H. I.:  Guds godhet

Falk, Ernst: Fått del i den Hellige Ånd
                      Klippen som fulgte dem var Kristus  

Frie Venner: Kvinnenes stilling som predikanter og lærere

Froholt, Asbjørn: Korset, universets sentrum

Glittenberg, Jens: Et ord til ubefestede sjele

Hansen, Carl: Guds frelsesplan – i forbilleder i 1. Mosebok

Hedin, Johannes: En tale av Johannes Hedin
                                  Herren gjør under

Hegh, H. E.: Strå, aks, fullt korn i akset

Hushovd, O.: Vår trøst med Kristus

Isaksen, A.: Evangeliet om Kristi uransakelige rikdom

Iversen, Gustav: Guds menighet i skriftens lys
                                Kamp og seier
                                Paktens ark – gledens kilde
                                Å eie det man ikke eier, og tape det man ikke har

Kjellås, O.: Guds veldige frelseskraft

Kleppe, Finn: Han har gjort alle ting vel

Kleppe, M. K.:  Alle ting
                            Den apostoliske menighet i Skriftens lys
                            Det gjorde Gud
                            Dusinkristendom
                            En åpenbaring og et budskap
                            Forenet med Kristus i død og oppstandelse
                            Forkynn ordet!
                            Forsoningen i forbindelse med bønnen
                            Forsoningen i forbindelse med vår personlige frigjørelse
                            Forsoningen er nøklen
Gjenfødelsen – et guddommelig verk

Guds barns enhet
                            Guds menighet i skriftens lys
                            Guds store frelse
                            Hva innebærer budskapet om Guds velbehag?
                            Jobs bok, kap.13, vers 9
                            Kampen mot evangeliet
                            Kristus, den alttilstrekkelige
                            Men bli fylt av Ånden
                            Predikanten i skriftens lys
                            På den dag
                            Åndens fylde
                            Vekkelse

Kristiansen, Michael: Natten kommer

Larsen, Severin: Verden ville ikke vite av ham

Lewis, J. P.:  Himmelsk tjeneste
                       Hvor dypt får korset virke?
                       Korsets to sider
                       «Våkn op! Istem en sang!»

McConkey, J. H.:  Allegorien om Excalibur

Nilsen, Daniel:  Blodet, nådestolen, troen, rettferdigheten og synden
                              Brevet til Hebreerne 5, 8
                              Da stanset oljen
                              Den bortvekne herlighet
                              Den enbårne
                              Et alvorsord for vår tid
                              Et menneske i Kristus
                              Forlikelse og frelse
                              Frelse fra den kommende vrede
                              Guds plan med evangeliet i nådens husholdning
                              Kjøpt – Frikjøpt
                              Kristenliv og Kristusliv
                              Paa alteret
                              Stillaser – forskalling
                              Ta bolig – Tempel – Åpenbarelse
                              Tale på landsmøtet (1960). Høy. 4, 12 – Ord. 24, 30
                              Tre Kristusåpenbaringer
                              Vår bibeltime (over Ordet)
                              Ørkenliv – Kana’ansliv
                              Åndens fylde – Åndens frukt

Nordquelle, E. A.: Hvorledes man bør ferdes i Guds hus
                                  Salme 25, 13. – 14. vers

Nævdal, D.:  Tjenesterne i menigheten

Robinson, Albert: Når øksen er sløv

Simpson, A. B.:  Evangeliet i et vintre
                              Laodicæa – folkeherredømme

Skorstad, Øistein:  De troendes Kana’an

Gipsy Smith:  Følger du Jesus?

Staalstrøm, Bjarne:  Gjenfødt – døpt – fylt

Stockmayer, Otto:  Lammets brud

Sørensen, Julius:  Alle tings ende

Thorstensen, Alf:  De to husholdninger – eller lov og nåde
                                   Gull og kobberskjoldene – eller ekte og uekte tro
                                   Skuebrødbordet
                                   Trengslenes vanne

Veiby, Jan:  Gjenfødelsens under
                      Helliggjørelsens nådeverk
                      Hva er et menneske?
                      Livets rettferdighet
                      Troens og livets rettferdighet
                      Vårt forhold til den Hellige Ånd 

Wennesland, Hans:  Ananias og Saffira
                                       En ny lapp på et gammelt klædebon